دکتر امین روشنی

دکتر  امین روشنی Dr of vet. med. , Theriogenology PHD resident at university of Tehran 🐈 🐎 🐄 🩺

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهpricking١٠:٢٧ - ١٣٩٩/٠٩/٢٧دامپزشکی و علوم دامی تست کردن بی حسی از طریق وارد کردن نوک سوزن و مشاهده عکس العملگزارش
0 | 0
twitching٢٣:١٧ - ١٣٩٩/٠٩/٢٢دامپزشکی و علوم دامی لرزشگزارش
25 | 0
incremental dose١٤:٤٢ - ١٣٩٩/٠٩/٢٢دامپزشکی و علوم دامی دوز های فزایندهگزارش
0 | 0
thread١١:٠٢ - ١٣٩٩/٠٩/٢٢دامپزشکی و علوم دامی عبور دادن، وارد کردن، رد کردن ( سوزن، کتتر، لارنگوسکوپ و. . . )گزارش
21 | 1
withdrawal time١٧:١٨ - ١٣٩٩/٠٩/٢١دامپزشکی و علوم دامی مدت زمان عرضه نکردن شیر یا گوشت پس از مصــرف برخی داروهــا ( بــه ویــژه آنتی بیوتیک ها و یا دارو های بیهوشی و. . )گزارش
0 | 0
copulation cry٢٣:٢٧ - ١٣٩٩/٠٩/١٨دامپزشکی و علوم دامی ناله ( جیغ ) بعد از جفت گیری گربهگزارش
0 | 0
soundness٢٣:١٧ - ١٣٩٩/٠٩/١٨دامپزشکی و علوم دامی سلامتگزارش
2 | 1
barrage٢١:٣١ - ١٣٩٩/٠٩/١٨دامپزشکی و علوم دامی سیگنال ( نوروبیولوژی )گزارش
0 | 0
nest building١٣:٥٧ - ١٣٩٩/٠٩/١٧دامپزشکی و علوم دامی رفتار آشیانه سازی یا لانه سازی ( مثلا در اثر آبستنی یا آبستنی کاذب )گزارش
2 | 0
emasculator١٢:٣١ - ١٣٩٩/٠٩/١٧دامپزشکی و علوم دامی پنس اختهگزارش
0 | 0
elastrator١٢:٣٤ - ١٣٩٩/٠٩/١٧دامپزشکی و علوم دامی ابزاری در اخته سازی که حلقه لاستیکی را به دور گردن اسکروتوم می اندازد ( الاستریتور )گزارش
2 | 0
dehorn١٢:٣١ - ١٣٩٩/٠٩/١٧دامپزشکی و علوم دامی شاخ بریگزارش
0 | 0
disbudding١٢:٣٠ - ١٣٩٩/٠٩/١٧دامپزشکی و علوم دامی جوانه زداییگزارش
2 | 0
spoke wheel١٣:٣٣ - ١٣٩٩/٠٩/١٦دامپزشکی و علوم دامی حالت چرخ درشکه ایگزارش
2 | 0
ivf١٣:٠٩ - ١٣٩٩/٠٩/١٦دامپزشکی و علوم دامی لقاح در محیط آزمایشگاهیگزارش
5 | 0
Ai١٣:٠٨ - ١٣٩٩/٠٩/١٦دامپزشکی و علوم دامی تلقیح مصنوعی ( Artificialinsemination )گزارش
5 | 0
viability١٣:٠٧ - ١٣٩٩/٠٩/١٦دامپزشکی و علوم دامی قابلیت زنده مانیگزارش
12 | 0
anechoic١٣:٠٣ - ١٣٩٩/٠٩/١٦دامپزشکی و علوم دامی ناحیه سیاه رنگ دیده شده در سونوگرافیگزارش
2 | 0
lambing١٢:٠٣ - ١٣٩٩/٠٩/١٦دامپزشکی و علوم دامی قوچ اندازیگزارش
0 | 0
prolapse of the uterus١٢:٠٨ - ١٣٩٩/٠٩/١٦دامپزشکی و علوم دامی بیرو ن زدگی رحمگزارش
2 | 0
puerperium١٢:٠٨ - ١٣٩٩/٠٩/١٦دامپزشکی و علوم دامی دوره نفاسیگزارش
0 | 0
prolapse١٢:٠٧ - ١٣٩٩/٠٩/١٦دامپزشکی و علوم دامی بیرون زدگیگزارش
7 | 0
uterine involution١٢:٠٦ - ١٣٩٩/٠٩/١٦دامپزشکی و علوم دامی جمع شدن رحم پس از زایمانگزارش
2 | 0
maiden mare١٢:٠٣ - ١٣٩٩/٠٩/١٦دامپزشکی و علوم دامی مادیان باکرهگزارش
0 | 0
foal heat١١:٥٩ - ١٣٩٩/٠٩/١٦دامپزشکی و علوم دامی فحلی پس از کره زایی ( ۸ - ۱۲ روز پس از زایمان )گزارش
5 | 0
corpus luteum١٠:٥٣ - ١٣٩٩/٠٩/١٦دامپزشکی و علوم دامی جسم زردگزارش
5 | 0
corpus albicans١٠:٥٢ - ١٣٩٩/٠٩/١٦دامپزشکی و علوم دامی جسم سفیدگزارش
0 | 0
indiscriminately٢٢:٥٨ - ١٣٩٩/٠٩/١٥دامپزشکی و علوم دامی بی قاعده ( مثلا در مصرف دارو )گزارش
5 | 1
induced ovulators١٢:٤٥ - ١٣٩٩/٠٩/١٥دامپزشکی و علوم دامی تخمک گذاری القایی ( گربه، شتر، خرگوش، موش خرما )گزارش
0 | 0
spontaneous ovulators١٢:٤٤ - ١٣٩٩/٠٩/١٥دامپزشکی و علوم دامی تخمک گذاری خودبخودی ( نشخوارکننده، خوک، سگ، اسب )گزارش
2 | 0
capacitation٢٣:١٣ - ١٣٩٩/٠٩/١١دامپزشکی و علوم دامی ظرفیت یابی اسپرم ( بخشی در اپیدیدیم بخشی در رحم )گزارش
0 | 0
zona pellucida٢٢:٥٨ - ١٣٩٩/٠٩/١١دامپزشکی و علوم دامی ناحیه شفاف تخمکگزارش
5 | 0
mitotic٢١:٣٣ - ١٣٩٩/٠٩/١٠دامپزشکی و علوم دامی تقسیم میتوزیگزارش
12 | 0
meiotic٢١:٣٢ - ١٣٩٩/٠٩/١٠دامپزشکی و علوم دامی تقسیم میوزی ( جنسی )گزارش
7 | 0
discharge١٨:٣٢ - ١٣٩٩/٠٩/١٠دامپزشکی و علوم دامی آبریزش ( از بینی و. . . )گزارش
12 | 0
recruitment٢٠:٠٦ - ١٣٩٩/٠٩/٠٧دامپزشکی و علوم دامی بسیج فولیکولی ( مامایی )گزارش
5 | 1
surge١٤:٣٢ - ١٣٩٩/٠٩/٠٧ترشح غلیانی ( مثلا هورمون LH )گزارش
14 | 1
pulsatile١٤:٣١ - ١٣٩٩/٠٩/٠٧دامپزشکی و علوم دامی ترشح ضربانی ( مثلا هورمونGnRH )گزارش
18 | 0
andrology١٩:٤٨ - ١٣٩٩/٠٩/٠٦دامپزشکی و علوم دامی بخشی از تولید مثل که به دام نر مربوط می شودگزارش
2 | 0
gynecology١٩:٤٨ - ١٣٩٩/٠٩/٠٦دامپزشکی و علوم دامی بخشی از تولید مثل که به دام ماده مربوط می شودگزارش
5 | 1
pseudostratified columnar١٣:٤٩ - ١٣٩٩/٠٩/٠٦دامپزشکی و علوم دامی استوانه ای شبه مطبقگزارش
2 | 0
ecg٢٠:١٣ - ١٣٩٩/٠٩/٠٥دامپزشکی و علوم دامی گنادوتروپین کوریونی مادیان ( نام دیگر pmsg )گزارش
2 | 1
pmsg٢٠:١٢ - ١٣٩٩/٠٩/٠٥دامپزشکی و علوم دامی گنادوتروپین سرمی مادیان آبستن ( نام دیگر eCG )گزارش
0 | 0
estrus١٩:٣٧ - ١٣٩٩/٠٩/٠٥دامپزشکی و علوم دامی فحلی، پذیرندگی جنسی ( sexual receptivity )گزارش
9 | 0
interestrus١٩:٣٥ - ١٣٩٩/٠٩/٠٥دامپزشکی و علوم دامی فاصله زمانی که گربه ( غیر آبستن، آبستن و آبستن کاذب ) بعد از آن ( با ۱۴ ساعت روشنایی در روز ) مجددا چرخه استروس را آغاز می کندگزارش
0 | 0
craniad١٠:٤٥ - ١٣٩٩/٠٩/٠٤دامپزشکی و علوم دامی به سمت سر یا قدام ( toward head or the anterior end )گزارش
2 | 0
withhold٢٢:٥١ - ١٣٩٩/٠٩/٠٢دامپزشکی و علوم دامی دوره منع مصرف ( مثلا شیر یا گوشت )گزارش
2 | 0
carp٢٢:٣١ - ١٣٩٩/٠٩/٠٢دامپزشکی و علوم دامی مچ دستگزارش
2 | 1
metatarsal٢٢:٣٢ - ١٣٩٩/٠٩/٠٢دامپزشکی و علوم دامی قلم پاییگزارش
0 | 0
tars٢٢:٣١ - ١٣٩٩/٠٩/٠٢دامپزشکی و علوم دامی مچ پاگزارش
0 | 0