دکتر امین روشنی

دکتر  امین روشنی Dr of vet. med. , Theriogenology PHD resident at university of Tehran 🐈 🐎 🐄 🩺

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهstump١١:٣٢ - ١٤٠٠/٠٤/١٨دامپزشکی و علوم دامی باقی مانده یک عضو بعد از جراحیگزارش
25 | 1
vaginal fornix١٢:٥٦ - ١٤٠٠/٠٤/٠٩دامپزشکی و علوم دامی گل واژنگزارش
0 | 0
simple columnar epithelium١٠:٣٥ - ١٤٠٠/٠٤/٠٤دامپزشکی و علوم دامی بافت پوششی استوانه ای تک لایهگزارش
2 | 0
stratified columnar epithelium١٠:٣٦ - ١٤٠٠/٠٤/٠٤دامپزشکی و علوم دامی بافت پوششی استوانه ای مطبقگزارش
0 | 0
simple squamous epithelia١٠:٣٥ - ١٤٠٠/٠٤/٠٤دامپزشکی و علوم دامی بافت پوششی سنگفرشی تک لایهگزارش
0 | 0
stratified squamous epithelia١٠:٣٣ - ١٤٠٠/٠٤/٠٤دامپزشکی و علوم دامی بافت پوششی سنگفرشی مطبقگزارش
5 | 0
menstrual blood١٢:٢١ - ١٤٠٠/٠٤/٠٢دامپزشکی و علوم دامی خون قاعدگیگزارش
0 | 0
take home message١٩:٠٩ - ١٤٠٠/٠٤/٠١پیام اصلی یا main pointگزارش
9 | 0
dummy cow١٩:١١ - ١٤٠٠/٠٣/١٦دامپزشکی و علوم دامی مترسک گاو ماده ( استفاده در جهت اسپرم گیری )گزارش
0 | 0
hairball٢٣:٣٨ - ١٤٠٠/٠٣/١٠دامپزشکی و علوم دامی گلوله مویی که برخی مواقع موجب استفراغ می شود ( مثلا گربه در اثر لیسیدن دائمی خود )گزارش
5 | 1
diadem defect٢٠:٢٤ - ١٤٠٠/٠٣/٠٨دامپزشکی و علوم دامی نقص نیم تاج اسپرمگزارش
0 | 0
assisted reproductive technologies٢٠:٣٧ - ١٤٠٠/٠٢/٢٨دامپزشکی و علوم دامی فناوری های تولید مثلی کمکیگزارش
0 | 0
fertile period١٨:٠١ - ١٤٠٠/٠٢/١٩دامپزشکی و علوم دامی دوره ای که در طی آن حیوان قدرت باروری داردگزارش
2 | 0
chamber١٢:٤٤ - ١٤٠٠/٠٢/١٥دامپزشکی و علوم دامی دالان، حفره، حجره ( مثلا در لام نئوبار )گزارش
7 | 0
cryoprotection٢٠:٤٨ - ١٤٠٠/٠٢/١٤دامپزشکی و علوم دامی محافظت در برابر انجماد در تلقیح مصنوعیگزارش
2 | 0
extender٢٠:٣٢ - ١٤٠٠/٠٢/١٤دامپزشکی و علوم دامی رقیق کننده یا حجم افزای در تلقیح مصنوعیگزارش
2 | 0
queen١٣:٢٠ - ١٤٠٠/٠٢/١١دامپزشکی و علوم دامی گربه ماده، ملکه زنبورگزارش
14 | 1
queening١٣:٢١ - ١٤٠٠/٠٢/١١دامپزشکی و علوم دامی زاییدن گربهگزارش
0 | 0
felidae١٣:٢٠ - ١٤٠٠/٠٢/١١دامپزشکی و علوم دامی گربه سانانگزارش
2 | 0
eavesdropping١٥:٥٠ - ١٤٠٠/٠٢/١٠فال گوش ایستادن، گوش ایستادن، استراق سمعگزارش
23 | 1
eutocia١٤:٥٩ - ١٤٠٠/٠٢/١٠دامپزشکی و علوم دامی زایمان طبیعی ( بر خلاف dystocia یا سخت زایی )گزارش
2 | 0
treatment١٣:٠٨ - ١٤٠٠/٠٢/٠٩دامپزشکی و علوم دامی درمان، تیمارگزارش
2 | 0
control١٣:٠٦ - ١٤٠٠/٠٢/٠٩دامپزشکی و علوم دامی شاهد، مهار کردنگزارش
2 | 0
preovulatory١٢:٤٥ - ١٤٠٠/٠٢/٠٩دامپزشکی و علوم دامی پیش تخمک گذرا ( مثل فولیکول پیش تخمک گذار )گزارش
0 | 0
approach١٠:١٩ - ١٤٠٠/٠٢/٠٨دامپزشکی و علوم دامی در جراحی به معنی رهیافتگزارش
7 | 1
cornified١٦:٢٠ - ١٤٠٠/٠٢/٠٦دامپزشکی و علوم دامی شاخی شده ( مثلا سلول های دژنره superficial یا anuclear در سیتولوژی واژن )گزارش
16 | 0
stroking١٨:٤٦ - ١٤٠٠/٠٢/٠٥دامپزشکی و علوم دامی نوعی خاص از نوازش که مثلا در امتداد بدن گربه آن را مهربانانه نوازش کنیم مثلا موهای پشتش را با این کار صاف کنیم ولی patting نواز ... گزارش
12 | 0
intromission١٨:٣٠ - ١٤٠٠/٠٢/٠٥دامپزشکی و علوم دامی دخولگزارش
2 | 0
mount١٧:١٩ - ١٤٠٠/٠٢/٠٥دامپزشکی و علوم دامی ۱. پرش زدن حیوان روی حیوان ماده به منظور جفت گیری ۲. سوار شدن ( مثلا روی اسب )گزارش
5 | 0
vomeronasal organ١٧:١٧ - ١٤٠٠/٠٢/٠٥دامپزشکی و علوم دامی یک ته کیسه بسته در گربه که پشت کام سخت قرار گرفته و از طریق مجرای نازوپالاتین ( که به پشت دندان های پیشین باز می شود ) با حفرات ... گزارش
5 | 0
litter size١٣:١٥ - ١٤٠٠/٠٢/٠٥دامپزشکی و علوم دامی تعداد توله ها در هر زایشگزارش
7 | 0
involution٢٣:٥٨ - ١٤٠٠/٠٢/٠٤دامپزشکی و علوم دامی جمع شدن رحم بعد از زایمانگزارش
23 | 0
catheterization١٤:١٣ - ١٤٠٠/٠١/٣٠دامپزشکی و علوم دامی کاتتر گذاری یا سوند گذاری ( مثلا در مثانه یا غضیب )گزارش
0 | 0
spay hook١١:١٠ - ١٤٠٠/٠١/١٩قلاب جراحی عقیم سازیگزارش
2 | 0
felix felicis١٢:٣٦ - ١٤٠٠/٠١/٠٥معجون خوش شانسیگزارش
0 | 0
dementor١١:٢٣ - ١٤٠٠/٠١/٠٥از جمله موجودات دارک که از شادی و خوشحالی فرد مورد حمله تغذیه می کند تا جایی که فرد تهی از هرگونه احساس خوب شود و همچنین نگهبانان آزکابان نیز می باشندگزارش
14 | 0
occlumency١٧:٥٤ - ١٤٠٠/٠١/٠٣نوعی قدرت که اکتساب آن مانع از نفوذ ذهنی و خوانده شدن ذهن فرد توسط دیگران می شودگزارش
2 | 0
veritaserum١٣:٥٤ - ١٤٠٠/٠١/٠٣معجونی که خوراندن آن موجب راست گویی فرد در بازجویی می شودگزارش
2 | 0
animagus١٩:٣٧ - ١٤٠٠/٠١/٠٢فردی که به اختیار خود به فر م حیوانی دیگر در می آید مثل سیریوس بلکگزارش
12 | 0
werewolf١٩:٣٦ - ١٤٠٠/٠١/٠٢گرگینه مثل لوپین ( به اجبار در ماه کامل به گرگ تبدیل می شود ولی animagus به اختیار خود به فرم حیوانی در می آید مثل سیریوس بلک )گزارش
12 | 0
parselmouth١٤:٢١ - ١٤٠٠/٠١/٠٢کسی که قادر به درک و صحبت با مارها باشدگزارش
12 | 1
polyjuice potion١٣:٥٨ - ١٤٠٠/٠١/٠٢معجونی که به فرد اجازه می دهد به طور موقت به فرم فیزیکی فردی دیگر در آیدگزارش
16 | 1
mandrake١٣:٤٠ - ١٤٠٠/٠١/٠٢گیاهی که ریشه اش در درمان سنگ شدن یا خشک شدن کاربرد داردگزارش
9 | 1
basilisk١٣:٣٩ - ١٤٠٠/٠١/٠٢ماری افسانه ای و غول آسا که نگاه به آن یا انعکاسش به ترتیب منجر به مرگ و سنگ شدن فرد می شودگزارش
7 | 1
parseltongue١٣:٣٣ - ١٤٠٠/٠١/٠٢کسی که قادر به درک و صحبت با مارها باشدگزارش
12 | 1
parsel tongue١٣:٣٢ - ١٤٠٠/٠١/٠٢کسی که قادر به درک و صحبت با مارها باشدگزارش
7 | 1
mudblood١٣:٢٥ - ١٤٠٠/٠١/٠٢اصطلاحی توهین آمیز به معنی جادوگری که پدر مادرش جادوگر نبوده اند ( هم معنی muggle born ) که با دو رگه بودن یا half blood کاملادمتفاوت استگزارش
12 | 1
mudblood١٣:٢٢ - ١٤٠٠/٠١/٠٢اصطلاحی توهین آمیز به معنی جادوگری که پدر مادرش جادوگر نبوده اند ( هم معنی muggle born ) که با دورگه بودن یا half blood کاملا متفاوت استگزارش
21 | 1
vocalization١٢:٥٣ - ١٣٩٩/١٢/٢٣دامپزشکی و علوم دامی سر و صدای بدون توقف گربه به هنگام فحلیگزارش
7 | 1
exploratory laparotomy١٧:٣٨ - ١٣٩٩/١٢/٠٨دامپزشکی و علوم دامی لاپاراتومی اکتشافیگزارش
5 | 1