دکتر امین روشنی

دکتر  امین روشنی Dr of vet. med. , Theriogenology PHD resident at university of Tehran 🐈 🐎 🐄 🩺

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهgland cistern١١:٠٦ - ١٤٠٠/٠٧/٢٥دامپزشکی و علوم دامی مخزن پستانگزارش
0 | 0
linear score١٣:٠٤ - ١٤٠٠/٠٧/٢٤دامپزشکی و علوم دامی درجه بندی خطیگزارش
0 | 0
cut point١٢:٥٣ - ١٤٠٠/٠٧/٢٤دامپزشکی و علوم دامی سطح تفریقگزارش
0 | 0
degranulation٢٠:٣٩ - ١٤٠٠/٠٧/٢٠دامپزشکی و علوم دامی تخلیه گرانول های داخلیگزارش
7 | 0
margination٢٠:٣٨ - ١٤٠٠/٠٧/٢٠دامپزشکی و علوم دامی حاشیه نشینیگزارش
7 | 0
gut٢٣:٥٩ - ١٤٠٠/٠٧/١٨خالی کردن، تخلیه سازیگزارش
16 | 0
pre dipping١٨:٠١ - ١٤٠٠/٠٧/١٧دامپزشکی و علوم دامی ضدعفونی کردن سرپستانک ها قبل از شیر دوشیگزارش
0 | 1
streak canal١٠:١٨ - ١٤٠٠/٠٧/١٦دامپزشکی و علوم دامی مجرای سرپستانگزارش
0 | 0
quarter١٨:٠٢ - ١٤٠٠/٠٧/١٥دامپزشکی و علوم دامی کارتیهگزارش
2 | 1
incidence١٢:٤٢ - ١٤٠٠/٠٧/١٥دامپزشکی و علوم دامی دامنه بروزگزارش
2 | 1
structure١٠:٢٣ - ١٤٠٠/٠٦/٢٨اساسگزارش
9 | 1
refinement٢٢:٣٤ - ١٤٠٠/٠٦/١٣بهینه سازیگزارش
7 | 1
tending to١٣:٥٩ - ١٤٠٠/٠٦/٠٩رسیدگی کردنگزارش
2 | 0
distensible٢٣:٢٩ - ١٤٠٠/٠٦/٠٦قابلیت اتساعگزارش
2 | 0
spotter٠٩:٥١ - ١٤٠٠/٠٦/٠٥حریف تمرینیگزارش
12 | 1
freshman١٣:٠٢ - ١٤٠٠/٠٥/٢٧"اندک ترم" در دانشگاهگزارش
5 | 1
perioophoritis٢١:٢٣ - ١٤٠٠/٠٥/١٨دامپزشکی و علوم دامی التهاب بافت های اطراف تخمدانگزارش
2 | 0
cattery٢٢:٢٦ - ١٤٠٠/٠٥/١٥دامپزشکی و علوم دامی مرکز نگهداری و پرورش گربه ( سرباز یا سربسته )گزارش
7 | 0
nuclear hibernation١٢:٥٩ - ١٤٠٠/٠٥/١٥دامپزشکی و علوم دامی توقف هسته ایگزارش
0 | 0
polytocous١٧:١٥ - ١٤٠٠/٠٥/١٠دامپزشکی و علوم دامی حیوانات چند قلوزا ( گربه، سگ و. . . )گزارش
5 | 0
monotocous١٧:١٤ - ١٤٠٠/٠٥/١٠دامپزشکی و علوم دامی حیوانات تک قلو زا ( اسب، گاو )گزارش
0 | 0
gene expression٢٣:١٤ - ١٤٠٠/٠٥/٠٦دامپزشکی و علوم دامی بیان ژنگزارش
0 | 0
chemotherapeutic agent٢٣:٠٧ - ١٤٠٠/٠٥/٠٦دامپزشکی و علوم دامی دارو شیمی درمانیگزارش
2 | 0
circannual١٧:٤٣ - ١٤٠٠/٠٥/٠٦دامپزشکی و علوم دامی رخداد سالانهگزارش
0 | 0
literature review١٠:٣٣ - ١٤٠٠/٠٥/٠٦مرور منابع یا پیشینه پژوهشی در پایان نامه یا مقالهگزارش
14 | 0
mode of action١٩:٥٩ - ١٤٠٠/٠٥/٠٥دامپزشکی و علوم دامی طریقه عملکردگزارش
12 | 0
outbred١٩:٤٤ - ١٤٠٠/٠٥/٠٥دامپزشکی و علوم دامی غیرهم خون، دگرآمیختهگزارش
2 | 0
inbreeding depression١٨:٤٦ - ١٤٠٠/٠٥/٠٥دامپزشکی و علوم دامی افت همخونی، کاهش ناشی از همخونیگزارش
0 | 0
needle holder١١:١١ - ١٤٠٠/٠٥/٠٥دامپزشکی و علوم دامی ابزار سوزن گیر جراحیگزارش
0 | 0
frozen thawed١٨:٤١ - ١٤٠٠/٠٥/٠٤دامپزشکی و علوم دامی یخ گشاییگزارش
0 | 0
whelp١٠:٥٧ - ١٤٠٠/٠٥/٠٤دامپزشکی و علوم دامی زاییدن توله در سگگزارش
2 | 1
amenorrhoea١٣:١٢ - ١٤٠٠/٠٥/٠٣دامپزشکی و علوم دامی آنستروس در پریمات هاگزارش
0 | 0
interstitial space١٢:٢٥ - ١٤٠٠/٠٥/٠٢دامپزشکی و علوم دامی فضای میان بافتیگزارش
2 | 0
primiparous١٢:٢٦ - ١٤٠٠/٠٥/٠١دامپزشکی و علوم دامی حیوانی که برای بار اول زایمان کردهگزارش
2 | 0
afferent innervation١٠:٢٤ - ١٤٠٠/٠٤/٣٠دامپزشکی و علوم دامی عصب دهی آورانگزارش
0 | 0
motor neurons١٠:٢٣ - ١٤٠٠/٠٤/٣٠دامپزشکی و علوم دامی عصب های حرکتیگزارش
7 | 0
sensory nerves١٠:٢٢ - ١٤٠٠/٠٤/٣٠دامپزشکی و علوم دامی عصب های حسیگزارش
0 | 0
establish٢١:٣٢ - ١٤٠٠/٠٤/٢٩دامپزشکی و علوم دامی تثبیت شدن، مستقر شدنگزارش
5 | 0
silent heat٢١:٢٣ - ١٤٠٠/٠٤/٢٩دامپزشکی و علوم دامی فحلی خاموشگزارش
0 | 0
silent ovulation٢١:٢٢ - ١٤٠٠/٠٤/٢٩دامپزشکی و علوم دامی تخمک گذاری خاموش یا پنهانگزارش
0 | 0
sella turcica١١:٣٤ - ١٤٠٠/٠٤/٢٧دامپزشکی و علوم دامی گودی زین ترکی استخوان پروانه ای محل قرار گیری لوب های قدامی و خلفی هیپوفیزگزارش
0 | 0
sphenoid bone١١:٣٢ - ١٤٠٠/٠٤/٢٧دامپزشکی و علوم دامی استخوان پروانه ایگزارش
9 | 0
depression١١:٢٨ - ١٤٠٠/٠٤/٢٧دامپزشکی و علوم دامی فرورفتگی یا گودی ( آناتومی ) ، افت، کاهش، افسردگیگزارش
7 | 0
sloughed١٨:٠٦ - ١٤٠٠/٠٤/٢٦دامپزشکی و علوم دامی ریزش ( مثلا در آندومتر رحم )گزارش
0 | 0
towel clamp١٤:٥٠ - ١٤٠٠/٠٤/٢٦دامپزشکی و علوم دامی ابزار شان گیر جراحیگزارش
0 | 0
fire١٠:٥٠ - ١٤٠٠/٠٤/٢٦دامپزشکی و علوم دامی تحریک ( مثلا عصبی )گزارش
14 | 1
noncompliant١٩:٥٠ - ١٤٠٠/٠٤/٢٥دامپزشکی و علوم دامی غیرقابل نفوذگزارش
5 | 0
lining٢١:١٩ - ١٤٠٠/٠٤/٢٢دامپزشکی و علوم دامی پوشاندن ( بافت شناسی )گزارش
5 | 0
micturition٢١:٠٢ - ١٤٠٠/٠٤/٢٢دامپزشکی و علوم دامی ادرار کردنگزارش
12 | 0
stapling machine١١:٣٨ - ١٤٠٠/٠٤/١٨ماشین منگنهگزارش
0 | 0