دکتر امین روشنی

دکتر  امین روشنی Dr of vet. med. , Theriogenology PHD resident at university of Tehran 🐈 🐎 🐄 🩺

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهinflammatory mediator١٢:١٢ - ١٤٠٠/١٠/٠٦دامپزشکی و علوم دامی واسطه التهابیگزارش
0 | 0
malicious injury١١:٢٤ - ١٤٠٠/١٠/٠٦آسیب وارد شده به عمدگزارش
0 | 0
innervation١١:١٥ - ١٤٠٠/١٠/٠٦دامپزشکی و علوم دامی تعصیب، عصب رسانی، عصب دهیگزارش
2 | 0
os penis١١:٠١ - ١٤٠٠/١٠/٠٦قسمتی استخوانی در آلت سگ نرگزارش
2 | 0
snare٢٠:٤٤ - ١٤٠٠/١٠/٠٤دامپزشکی و علوم دامی طنابی که در اصلاح سخت زایی کاربرد داردگزارش
0 | 0
imperforate hymen١٨:٢٧ - ١٤٠٠/١٠/٠٤دامپزشکی و علوم دامی پرده بکارت بدون سوراخ ( موجب انسداد واژن می شود )گزارش
0 | 0
duck billed١٧:٠٠ - ١٤٠٠/١٠/٠٤دامپزشکی و علوم دامی نوک اردکیگزارش
2 | 0
chemise١٦:٤٥ - ١٤٠٠/١٠/٠٤دامپزشکی و علوم دامی غلاف، کاورگزارش
0 | 0
spontaneous remission١٢:٢٨ - ١٤٠٠/١٠/٠٤دامپزشکی و علوم دامی بهبودی خود به خودیگزارش
2 | 0
traction١٨:٥٦ - ١٤٠٠/١٠/٠٣دامپزشکی و علوم دامی کشش ( در اصلاح سخت زایی )گزارش
0 | 0
retropulsion١٨:٣٩ - ١٤٠٠/١٠/٠٣دامپزشکی و علوم دامی پس زدن ( هل دادن جنین به سمت قدام به هنگام اصلاح سخت زایی )گزارش
0 | 0
kittening١٨:٠٠ - ١٤٠٠/١٠/٠٢دامپزشکی و علوم دامی زاییدن توله در گربهگزارش
0 | 0
stud farm١٧:٢٥ - ١٤٠٠/١٠/٠٢دامپزشکی و علوم دامی مزرعه پرورش اسبگزارش
0 | 0
obsterterician١٣:٣١ - ١٤٠٠/٠٩/٢٤دامپزشکی و علوم دامی ماماگزارش
2 | 1
replacement١١:٥٧ - ١٤٠٠/٠٩/٢٢دامپزشکی و علوم دامی جازدن عضو بیرون زده ( مثلا در پرولاپس ها )گزارش
0 | 0
heavily pregnant١٤:٢٦ - ١٤٠٠/٠٩/١٩دامپزشکی و علوم دامی آبستن سنگینگزارش
0 | 0
straining١٤:٢١ - ١٤٠٠/٠٩/١٩دامپزشکی و علوم دامی انقباض یا زور شکمی ( مثلا در زایمان یا زورپیچ )گزارش
5 | 0
contrast medium١٢:٠٠ - ١٤٠٠/٠٩/١٩دامپزشکی و علوم دامی ماده حاجبگزارش
5 | 0
maiden cattle١٢:٢٧ - ١٤٠٠/٠٩/١٧دامپزشکی و علوم دامی گاو بدون سابقه زایمان ( باکره )گزارش
0 | 0
inseminator١٢:١٣ - ١٤٠٠/٠٩/١٧دامپزشکی و علوم دامی مامور تلقیح مصنوعیگزارش
0 | 0
parity١٣:٠٦ - ١٤٠٠/٠٩/١٠دامپزشکی و علوم دامی شکم زایشگزارش
9 | 0
turkish saddle٢١:٥٤ - ١٤٠٠/٠٩/٠٧دامپزشکی و علوم دامی زین ترکیگزارش
2 | 0
swirling١٢:٢٠ - ١٤٠٠/٠٩/٠٧گردبادیگزارش
9 | 0
thrust١١:٥٤ - ١٤٠٠/٠٩/٠٧دامپزشکی و علوم دامی ضربات آلت دام نر به منظور جفت گیریگزارش
7 | 0
general anesthesia١٢:٣٩ - ١٤٠٠/٠٩/٠٥دامپزشکی و علوم دامی بیهوشی عمومیگزارش
2 | 0
dominant trait١٨:٢٥ - ١٤٠٠/٠٩/٠٤دامپزشکی و علوم دامی صفت غالبگزارش
0 | 0
recessive trait١٢:١٧ - ١٤٠٠/٠٩/٠٤دامپزشکی و علوم دامی صفت مغلوبگزارش
2 | 1
ram lamb٠٩:٤٥ - ١٤٠٠/٠٩/٠٣دامپزشکی و علوم دامی بره قوچگزارش
0 | 0
term١٠:٤٨ - ١٤٠٠/٠٩/٠٢دامپزشکی و علوم دامی زایمانگزارش
5 | 0
primigravida١٠:٤٤ - ١٤٠٠/٠٩/٠٢دامپزشکی و علوم دامی دامی که اولین حاملگی را تجربه می کندگزارش
2 | 0
shift to left١١:١٧ - ١٤٠٠/٠٨/١٣دامپزشکی و علوم دامی انحراف به چپگزارش
0 | 0
nsaid١١:٤٤ - ١٤٠٠/٠٨/١٢دامپزشکی و علوم دامی داروهای ضد التهاب غیر استروئیدیگزارش
9 | 2
zona hatching١٨:٢٧ - ١٤٠٠/٠٨/٠٥دامپزشکی و علوم دامی تفریخ زوناگزارش
0 | 0
pluriparous٢٠:١٩ - ١٤٠٠/٠٨/٠٤دامپزشکی و علوم دامی چند قلوزایی در یک زایمانگزارش
0 | 0
compromise١٨:٤٧ - ١٤٠٠/٠٨/٠٢دامپزشکی و علوم دامی مختل کردن، در معرض خطر قرار دادنگزارش
9 | 1
horn fly١٣:١٨ - ١٤٠٠/٠٨/٠٢دامپزشکی و علوم دامی مگس شاخ دارگزارش
0 | 0
barren mare٢٠:٥٨ - ١٤٠٠/٠٧/٣٠دامپزشکی و علوم دامی مادیان نازا ( dry mare )گزارش
0 | 0
persistent hymen٢٠:٥٥ - ١٤٠٠/٠٧/٣٠دامپزشکی و علوم دامی پرده بکارت مقاومگزارش
0 | 0
flagging٢٠:٤٤ - ١٤٠٠/٠٧/٣٠دامپزشکی و علوم دامی پرچم زدن دم مادیان به هنگام فحلیگزارش
2 | 0
persistent mating induced endometritis١٩:١٥ - ١٤٠٠/٠٧/٣٠دامپزشکی و علوم دامی آندومتریت به واسطه جفت گیری ( PMIE )گزارش
0 | 0
honeycomb١٨:٠٧ - ١٤٠٠/٠٧/٣٠دامپزشکی و علوم دامی در پاتولوژی به حالت لانه زنبوری بافت گفته می شودگزارش
5 | 0
cow side test١١:٤٥ - ١٤٠٠/٠٧/٣٠دامپزشکی و علوم دامی آزمایش های قابل انجام در کنار گاوگزارش
0 | 0
pelvic brim٢٢:٥١ - ١٤٠٠/٠٧/٢٩دامپزشکی و علوم دامی لبه لگنگزارش
2 | 1
uterine clearance٢٠:٢٩ - ١٤٠٠/٠٧/٢٩دامپزشکی و علوم دامی پاکسازی رحم ( تحت تاثیر استروژن )گزارش
0 | 0
selective dry cow therapy١١:٢٩ - ١٤٠٠/٠٧/٢٩دامپزشکی و علوم دامی درمان کارتیه ها یا گاوهای بیمار در دوره خشکگزارش
0 | 0
blanket dry cow therapy١١:٢٤ - ١٤٠٠/٠٧/٢٩دامپزشکی و علوم دامی درمان دوره خشکی تمام گاوهاگزارش
0 | 0
blitz therapy١١:٢١ - ١٤٠٠/٠٧/٢٩دامپزشکی و علوم دامی درمان تمامی گاوهاگزارش
0 | 0
standing heat١٨:٠٢ - ١٤٠٠/٠٧/٢٨دامپزشکی و علوم دامی فحلی ایستاگزارش
0 | 0
breakpoint١٢:٥٧ - ١٤٠٠/٠٧/٢٧دامپزشکی و علوم دامی نقطه بحرانی ( مرزهای حساسیت و عدم حساسیت به دارو )گزارش
5 | 1
teat cistern١١:٠٦ - ١٤٠٠/٠٧/٢٥دامپزشکی و علوم دامی مخزن سرپستانگزارش
0 | 0