دکتر امین روشنی

دکتر  امین روشنی Dr of vet. med. , Theriogenology PHD resident at university of Tehran 🐈 🐎 🐄 🩺

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهovarian remnant syndrome١٨:٢٩ - ١٤٠١/٠١/٠٩دامپزشکی و علوم دامی سندرم تخمدان باقی ماندهگزارش
0 | 0
proliferation١٨:٢١ - ١٤٠١/٠١/٠٨دامپزشکی و علوم دامی تکثیر و تزایدگزارش
2 | 0
uterus unicornis٢٠:٠٩ - ١٤٠١/٠١/٠٧دامپزشکی و علوم دامی رحم تک شاخگزارش
0 | 0
uterus didelphys٢٠:٠٣ - ١٤٠١/٠١/٠٧دامپزشکی و علوم دامی رحم دوتایی ( عدم فیوژن مجاری پارامزونفریک یا مولر در بخش خلفی )گزارش
0 | 0
urine scalding١٨:٢٩ - ١٤٠١/٠١/٠٧دامپزشکی و علوم دامی سوختگی ناشی از ادرارگزارش
0 | 0
circumstantial٢٠:٥٤ - ١٤٠١/٠١/٠٦غیر مستقیمگزارش
2 | 0
upper respiratory tract١٩:٣٢ - ١٤٠١/٠١/٠٦دامپزشکی و علوم دامی بخش فوقانی دستگاه تنفسیگزارش
0 | 0
viral shedding١٩:٠٣ - ١٤٠١/٠١/٠٦دامپزشکی و علوم دامی دفع ویروسی، پخش ویروسیگزارش
0 | 0
bite wounds٢١:٠٦ - ١٤٠١/٠١/٠٥دامپزشکی و علوم دامی زخم های ناشی از گازگرفتگیگزارش
2 | 0
fetal swelling٢٠:٢٨ - ١٤٠١/٠١/٠٥دامپزشکی و علوم دامی برآمدگی جنینیگزارش
0 | 0
genetic aberrations١٣:٥٠ - ١٤٠١/٠١/٠٥دامپزشکی و علوم دامی ناهنجاری های ژنتیکیگزارش
0 | 0
failure١٣:٠٠ - ١٤٠١/٠١/٠٤از دست رفتنگزارش
2 | 0
regression١١:٥٨ - ١٤٠١/٠١/٠١دامپزشکی و علوم دامی تحلیل رفتن ( مثلا فولیکول )گزارش
9 | 0
replacing١١:١٩ - ١٤٠٠/١٢/١٧دامپزشکی و علوم دامی جا زدن ( مثلا در یک عضو بیرون زده )گزارش
0 | 0
simple continuous١٤:٢١ - ١٤٠٠/١٢/١٦دامپزشکی و علوم دامی بخیه ساده پیوستهگزارش
0 | 0
until recently١٩:٣١ - ١٤٠٠/١٢/١٢تا همین چند وقت پیشگزارش
7 | 0
liming١٢:٣٣ - ١٤٠٠/١١/٢٩دامپزشکی و علوم دامی آهک پاشیگزارش
0 | 0
splanchnoptosis١٨:١٦ - ١٤٠٠/١١/١٩دامپزشکی و علوم دامی انحراف رو به پایین یک یا چند احشاگزارش
0 | 0
breeding roll١٧:٤٩ - ١٤٠٠/١١/١٩دامپزشکی و علوم دامی بالشتک جفت گیریگزارش
0 | 0
milch cow١٩:٥٧ - ١٤٠٠/١١/١٥دامپزشکی و علوم دامی گاوهای چند شکم زاگزارش
0 | 0
calving box٢٢:٢٧ - ١٤٠٠/١١/١٣دامپزشکی و علوم دامی اتاق زایمانگزارش
0 | 0
liquefactive necrosis١٣:٤٣ - ١٤٠٠/١١/١٣دامپزشکی و علوم دامی نکروز میعانیگزارش
2 | 0
resting potential١٩:٤٨ - ١٤٠٠/١١/١١دامپزشکی و علوم دامی پنانسیل آرامش یا استراحت ( بر عکس پتانسیل عمل یا action potential )گزارش
2 | 0
maintenance host١٩:٤٣ - ١٤٠٠/١١/١١دامپزشکی و علوم دامی میزبان نگهدارندهگزارش
2 | 0
intermediate host١٣:٠٧ - ١٤٠٠/١١/١٠دامپزشکی و علوم دامی میزبان واسطگزارش
0 | 0
definitive host١٣:٠٦ - ١٤٠٠/١١/١٠دامپزشکی و علوم دامی میزبان نهاییگزارش
0 | 0
trojan cow١٣:٤٥ - ١٤٠٠/١١/٠٧دامپزشکی و علوم دامی گاوی که به بیماری BVD ایمن است اما جنینش مبتلا به فرم PI این ویروس استگزارش
0 | 0
housing١٣:٠٨ - ١٤٠٠/١١/٠٣دامپزشکی و علوم دامی در آغل کردن دامگزارش
5 | 1
heavy breed١٠:٢٦ - ١٤٠٠/١١/٠٣دامپزشکی و علوم دامی نژاد های سنگینگزارش
0 | 0
tup١٩:٢٢ - ١٤٠٠/١١/٠١دامپزشکی و علوم دامی قوچ، جفت گیریگزارش
2 | 1
inclusion body١٧:٠٦ - ١٤٠٠/١٠/٢٥دامپزشکی و علوم دامی گنجیدگیگزارش
2 | 0
bruxism٢٠:١٥ - ١٤٠٠/١٠/١٩دامپزشکی و علوم دامی دندان قروچه یا teeth grindingگزارش
2 | 0
fading puppy syndrome١٥:٥٦ - ١٤٠٠/١٠/١٩سندروم مرگ توله هاگزارش
0 | 0
atresia ani١١:١٣ - ١٤٠٠/١٠/١٧دامپزشکی و علوم دامی آترزی مقعدگزارش
0 | 0
urethral process١٥:٣٩ - ١٤٠٠/١٠/١٤دامپزشکی و علوم دامی زائده پیشابراهی در گوسفند و گاوگزارش
0 | 0
dog worrying١٥:٣٧ - ١٤٠٠/١٠/١٤دامپزشکی و علوم دامی ترس از حمله سگگزارش
0 | 0
fascioliasis١٢:٣٧ - ١٤٠٠/١٠/١٣دامپزشکی و علوم دامی فاسیلوزگزارش
2 | 0
preventive measures١٢:٢١ - ١٤٠٠/١٠/١٣اقدامات پیشگیرانهگزارش
12 | 0
rectal palpation١١:٣١ - ١٤٠٠/١٠/١٣دامپزشکی و علوم دامی معاینه راست روده ایگزارش
0 | 0
sigmoid flexure١٠:٣٤ - ١٤٠٠/١٠/١٣دامپزشکی و علوم دامی خم سیگمویید یا S شکل ( گاو، کوسفند و. . . )گزارش
0 | 0
vermiform appendage١٠:٢٧ - ١٤٠٠/١٠/١٣دامپزشکی و علوم دامی زائده پیش آبراهی ( گوسفند، گاو، . . )گزارش
0 | 0
breeding phantom١٨:٢٥ - ١٤٠٠/١٠/١١دامپزشکی و علوم دامی مانکن جفت گیریگزارش
0 | 0
lifestyle herd١٦:٥٦ - ١٤٠٠/١٠/٠٩دامپزشکی و علوم دامی دامداری سنتیگزارش
0 | 0
uterine milk٢٠:٠٦ - ١٤٠٠/١٠/٠٨دامپزشکی و علوم دامی شیره رحمیگزارش
0 | 0
kidding١٨:٢٤ - ١٤٠٠/١٠/٠٨دامپزشکی و علوم دامی بزغاله زاییگزارش
9 | 1
lesion١٠:٥٢ - ١٤٠٠/١٠/٠٨دامپزشکی و علوم دامی ضایعه، زخمگزارش
0 | 0
oophoritis١٠:٤٩ - ١٤٠٠/١٠/٠٨دامپزشکی و علوم دامی oophoritis یا ovaritis به معنای التهاب بافت تخمدانگزارش
0 | 0
uraemia١٠:٣٧ - ١٤٠٠/١٠/٠٨دامپزشکی و علوم دامی اورمی ( ورود اوره به خون مثلا در اثر priapism )گزارش
0 | 0
cold water hosing١٠:٢١ - ١٤٠٠/١٠/٠٨دامپزشکی و علوم دامی دوش آب سرد ( به منظورکاهش التهاب )گزارش
0 | 0
lifestyle١٨:١٣ - ١٤٠٠/١٠/٠٦دامپزشکی و علوم دامی سنتی ( عکس آن صنعتی یا commercial )گزارش
2 | 0