دکتر امین روشنی

دکتر  امین روشنی Dr of vet. med. , Theriogenology PHD resident at university of Tehran 🐈 🐎 🐄 🩺

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهprecursor٢٠:٣٢ - ١٤٠١/٠٢/٢٨دامپزشکی و علوم دامی پیش سازگزارش
2 | 0
gestational sac١٦:٥١ - ١٤٠١/٠٢/١٩دامپزشکی و علوم دامی کیسه بارداریگزارش
0 | 0
straw color٢٠:٤٥ - ١٤٠١/٠٢/١٧کاهی رنگ، زرد رنگگزارش
2 | 0
foriegn body reaction١٧:١٩ - ١٤٠١/٠٢/٠٥دامپزشکی و علوم دامی واکـنش التهـابی ناشـی از جسـم خـارجیگزارش
0 | 0
supernumerary nipples٢٢:٠٦ - ١٤٠١/٠٢/٠٤دامپزشکی و علوم دامی نوک سینه ها یا سرپستانک های اضافیگزارش
0 | 0
inverted nipples٢٠:٠٧ - ١٤٠١/٠٢/٠٤دامپزشکی و علوم دامی نوک سـینه یا سرپستانک های فرورفتـهگزارش
0 | 0
strip١٢:٠٤ - ١٤٠١/٠٢/٠٣دامپزشکی و علوم دامی دوشیدن، دوشش، تخلیه محتوای سرپستانک، میزراه یـا رگ خـونی بـا فشار توسط انگشت دستگزارش
5 | 0
stripping١٢:٠٤ - ١٤٠١/٠٢/٠٣دامپزشکی و علوم دامی پس دوشی، خارج ساختن باقیمانده شیر قابل دوشــش از پســتان، در پایــان شیردوشــی بــا ماشینگزارش
2 | 0
fine needle aspiration١١:٤٥ - ١٤٠١/٠٢/٠٣دامپزشکی و علوم دامی آسپیراسیون سوزنی ظریفگزارش
0 | 0
opiates١٣:٢١ - ١٤٠١/٠٢/٠٢دامپزشکی و علوم دامی اپیوئیدهاگزارش
0 | 0
angiotensin converting enzyme inhibitors١٢:٤٩ - ١٤٠١/٠٢/٠٢دامپزشکی و علوم دامی مهارکنندگان آنزیم تبدیل کننده آنژیوتانسینگزارش
0 | 0
transit time٠٩:٥٠ - ١٤٠١/٠٢/٠٢دامپزشکی و علوم دامی زمان عبور ( ماده حاجب یا دارو یا… )گزارش
0 | 0
failure to thrive١٩:٥٥ - ١٤٠١/٠٢/٠١دامپزشکی و علوم دامی اختلال رشدگزارش
2 | 0
stupor١٩:٥١ - ١٤٠١/٠٢/٠١دامپزشکی و علوم دامی گیجی، بهتگزارش
0 | 0
apathy١٩:٤٥ - ١٤٠١/٠٢/٠١دامپزشکی و علوم دامی بی تفاوتی حیوان نسبت به محرکینگزارش
2 | 0
drug distribution١٨:٤٠ - ١٤٠١/٠٢/٠١دامپزشکی و علوم دامی توزیع داروگزارش
2 | 0
immunoreactivity١٨:٢٩ - ١٤٠١/٠٢/٠١دامپزشکی و علوم دامی شدت واکنش ایمنیگزارش
2 | 0
growth retardation١٨:٠٢ - ١٤٠١/٠٢/٠١دامپزشکی و علوم دامی تأخیر در رشدگزارش
0 | 0
preventative healthcare١٧:٤٠ - ١٤٠١/٠٢/٠١دامپزشکی و علوم دامی مراقبت های پیشگیرانه سلامتگزارش
0 | 0
overzealous١٩:٠٣ - ١٤٠١/٠١/٣٠دامپزشکی و علوم دامی هیجان زده ( مثلا مادری که تازه زاییده )گزارش
5 | 0
stethoscope bell١٣:٤٠ - ١٤٠١/٠١/٣٠دامپزشکی و علوم دامی قسمت زنگوله ای یا بــل استتوسکوپگزارش
0 | 0
critically ill١٠:٥٥ - ١٤٠١/٠١/٣٠دامپزشکی و علوم دامی بیمار با وضعیت وخیم یا بحرانیگزارش
2 | 0
handling٢١:٠٩ - ١٤٠١/٠١/٢٩دامپزشکی و علوم دامی جابجایی، حمل و نقل، دست زدن یا تماس، کنترل کردن، اداره کردن، مدیریت کردنگزارش
2 | 0
breed specific١٧:٥٧ - ١٤٠١/٠١/٢٩دامپزشکی و علوم دامی خاص هر نژاد، اختصاصی یا ویژه هر نژادگزارش
0 | 0
intracranial haemorrhage١٣:٢٩ - ١٤٠١/٠١/٢٩دامپزشکی و علوم دامی خونریزی داخل مغزیگزارش
0 | 0
volume overload١٢:١٥ - ١٤٠١/٠١/٢٩دامپزشکی و علوم دامی افزایش شدید حجم مایعات بدنگزارش
0 | 0
insensible losses١٢:٠٣ - ١٤٠١/٠١/٢٩دامپزشکی و علوم دامی دفع نامحسوسگزارش
0 | 0
glycogen storage disease١٩:٤٠ - ١٤٠١/٠١/٢٨دامپزشکی و علوم دامی بیماری ذخیره گلیکوژنگزارش
0 | 0
thermal burns١٨:١٩ - ١٤٠١/٠١/٢٨دامپزشکی و علوم دامی سوختگی های حرارتی ( ناشی از حرارت )گزارش
0 | 0
palatability١١:٠٣ - ١٤٠١/٠١/٢٨دامپزشکی و علوم دامی خوش خوراکیگزارش
2 | 0
underfeeding١٩:٤٩ - ١٤٠١/٠١/٢٧دامپزشکی و علوم دامی غذادهی کمتر از حد نیازگزارش
0 | 0
overfeeding١٩:٤٨ - ١٤٠١/٠١/٢٧دامپزشکی و علوم دامی غذادهی بیش از حدگزارش
5 | 0
extramedullary haemopoiesis١٠:٥٣ - ١٤٠١/٠١/٢٧دامپزشکی و علوم دامی خونرسانی خارج مغز استخوان، خون سازی خارج از مغز استخوانگزارش
0 | 0
extramedullary hematopoiesis١٠:٥١ - ١٤٠١/٠١/٢٧دامپزشکی و علوم دامی خونرسانی خارج مغز استخوان، خون سازی خارج از مغز استخوانگزارش
0 | 0
heat loss١٢:٠٣ - ١٤٠١/٠١/٢٣هدر رفت حرارتیگزارش
0 | 1
non shivering thermogenesis١٢:٠٠ - ١٤٠١/٠١/٢٣دامپزشکی و علوم دامی گرمازایی ( ترموژنز ) غیر لرزشیگزارش
2 | 0
reconstructed embryo١٩:٥٩ - ١٤٠١/٠١/٢٠دامپزشکی و علوم دامی رویان بازسازی شدهگزارش
0 | 0
blastocyst rates١٨:٥٩ - ١٤٠١/٠١/١٨دامپزشکی و علوم دامی نرخ شکل گیری بلاستوسیستگزارش
0 | 0
sex sorted spermatozoa٢٢:٣٣ - ١٤٠١/٠١/١٧دامپزشکی و علوم دامی اسپرم های تعیین جنسیت شدهگزارش
0 | 0
supplemented with١٩:٢١ - ١٤٠١/٠١/١٧دامپزشکی و علوم دامی غنی شده باگزارش
0 | 0
oocyte cryopreservation١١:١٤ - ١٤٠١/٠١/١٦دامپزشکی و علوم دامی انجماد اووسیتگزارش
0 | 0
oocyte harvesting١١:١٢ - ١٤٠١/٠١/١٦دامپزشکی و علوم دامی بازیابی یا برداشت اووسیتگزارش
0 | 0
decapacitating factors١٧:٣٥ - ١٤٠١/٠١/١٥دامپزشکی و علوم دامی فاکتور های توان زداگزارش
0 | 0
sperm–oocyte interaction٢٠:٢٦ - ١٤٠١/٠١/١٤دامپزشکی و علوم دامی اثر متقابل بین اسپرم و تخمکگزارش
0 | 0
retrograde flow١٨:٠٨ - ١٤٠١/٠١/١٤دامپزشکی و علوم دامی مایع برگشتیگزارش
0 | 0
retained testes١٩:١٠ - ١٤٠١/٠١/١٣دامپزشکی و علوم دامی بیضه های باقی ماندهگزارش
0 | 0
feminization١٨:٥٠ - ١٤٠١/٠١/١٣دامپزشکی و علوم دامی مادینگیگزارش
5 | 0
emission١٧:٠٠ - ١٤٠١/٠١/١١دامپزشکی و علوم دامی ترشح، خروج ( منی )گزارش
5 | 1
thickened١١:٣٩ - ١٤٠١/٠١/١١ضخیم شده، کلفت شدهگزارش
7 | 0
revascularization١٨:٤٥ - ١٤٠١/٠١/٠٩دامپزشکی و علوم دامی احیا مجدد عروق، بازسازی مجدد عروقگزارش
2 | 0