دکتر امین روشنی

دکتر  امین روشنی Dr of vet. med. , Theriogenology PHD resident at university of Tehran 🐈 🐎 🐄 🩺

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهhogget١٨:٥٣ - ١٣٩٩/٠٧/٠١دامپزشکی و علوم دامی بره بعد از شیرگیری تا حدود ۱ سال ( در انگلستان کاربرد دارد )گزارش
2 | 0
fencing off١٩:٣٤ - ١٣٩٩/٠٦/٣١فنس کشی ، محصورسازی با دیوار ( پرچین ) ، نرده کشیگزارش
0 | 0
comedy١٨:٤٨ - ١٣٩٩/٠٦/٣١فکاهیگزارش
7 | 1
half blood٢١:٢٥ - ١٣٩٩/٠٦/٣٠فردی که پدر یا مادرش خون جادوگر دارند ( مثل اسنیپ )گزارش
18 | 1
muggle٢١:٢٤ - ١٣٩٩/٠٦/٣٠فردی که نه پدر نه مادرش جادوگر اند ولی خودش جادوگر است ( از خون جادوگر نیست مثل هرمیون ) ، به مردم عادی ( غیر جادوگر ) هم اطلاق می شودگزارش
57 | 2
merlins beard٢١:٢١ - ١٣٩٩/٠٦/٣٠جمله تعجبی در رمان های جی کی رولینگزارش
0 | 0
Inclusion bodies١٨:٥٠ - ١٣٩٩/٠٦/٣٠دامپزشکی و علوم دامی گنجیدگی ( پاتولوژی و کلینیکال پاتولوژی )گزارش
14 | 0
creep٢٠:٢٧ - ١٣٩٩/٠٦/٢٨دامپزشکی و علوم دامی غذای مکملگزارش
9 | 1
food trough٢٠:٠٨ - ١٣٩٩/٠٦/٢٨دامپزشکی و علوم دامی غداخوریگزارش
9 | 0
water trough٢٠:٠٧ - ١٣٩٩/٠٦/٢٨دامپزشکی و علوم دامی آبشخورگزارش
2 | 0
turned out١٨:٤٢ - ١٣٩٩/٠٦/٢٧کاشف به عمل آمد ( آمدن ) !گزارش
34 | 1
scraping١٧:٥٥ - ١٣٩٩/٠٦/٢٧دامپزشکی و علوم دامی تراشیدن و جمع آوری با تیغه ( مثلا نمونه برداری برای قارچ و انگل ) جمع آوری مواد زاید ( فضولات ، سنگ ، خاک ، شن و برف روبی ) از ... گزارش
18 | 1
power outlet١١:٥٤ - ١٣٩٩/٠٦/٢١خروجی برقگزارش
7 | 1
still brith١٨:٣٥ - ١٣٩٩/٠٦/١٩دامپزشکی و علوم دامی مرده زایی ، گوساله ای که مرده به دنیا آمده باشدگزارش
5 | 0
roughage٢٠:٥٨ - ١٣٩٩/٠٦/١٧دامپزشکی و علوم دامی علوفه و مواد خشبی ( دارای قابلیت هضم پایین و قلیایی کننده )گزارش
7 | 0
ewe lamb١٣:١٢ - ١٣٩٩/٠٦/١٧دامپزشکی و علوم دامی بره میش ( معمولا از شیر گرفته نشده ) a young usually unweaned female sheepگزارش
2 | 0
scouring١٣:٠٩ - ١٣٩٩/٠٦/١٧دامپزشکی و علوم دامی اسهال ( ناشی از تغذیه، مدیریت ناصحیح، بیماری و . . . )گزارش
5 | 0
draft ewe١٢:٤٩ - ١٣٩٩/٠٦/١٧دامپزشکی و علوم دامی میش مسن که دیگر نمی تواند از چراگاه های با علوفه خشن و خشبی استفاده کند ( باید به مراتع مناسب تر منتقل شود )گزارش
0 | 0
maintenance١١:١٣ - ١٣٩٩/٠٦/١٧دامپزشکی و علوم دامی فیزیولوژی و اندوکرینولوژی: تداوم جراحی: مرحله نگهداری بیهوشی تغذیه: تأمین نیازهای غـذایی حیوانات برای زنده و سالم مانده آن ها ( ... گزارش
21 | 0
maintenance ration١١:١١ - ١٣٩٩/٠٦/١٧دامپزشکی و علوم دامی جیره در حد نگهداری ( فقط برای زنده و سالم ماندن نه تولید )گزارش
0 | 0
blocks١٧:٤٩ - ١٣٩٩/٠٦/١٦دامپزشکی و علوم دامی خوراک های قالبی ( سنگ نمک و. . . )گزارش
7 | 2
fodder١٧:٤٧ - ١٣٩٩/٠٦/١٦دامپزشکی و علوم دامی مواد خشبی ( Roughage )گزارش
2 | 1
supplementary١٧:٤٤ - ١٣٩٩/٠٦/١٦دامپزشکی و علوم دامی کنسانتره ، هر گونه خوراک مکملگزارش
12 | 1
stocking٢٠:٤٣ - ١٣٩٩/٠٦/١٥دامپزشکی و علوم دامی چرای مداوم و بدون رعایت تناوبگزارش
16 | 1
parasitism١٠:٠٨ - ١٣٩٩/٠٦/١٣آلودگی انگلیگزارش
9 | 0
emaciation١٢:٠٦ - ١٣٩٩/٠٦/١٢دامپزشکی و علوم دامی لاغری مفرط ، لاغری مرضیگزارش
14 | 0
prolonge٢٠:٤٦ - ١٣٩٩/٠٦/١٠طولانی کردن ، امتداد دادن ، دراز کردن ، امتداد یافتن ، بتاخیرانداختن ، طفره رفتن ، بطول انجامیدن ، مدت دارگزارش
30 | 0
stock١٢:٠٤ - ١٣٩٩/٠٦/١٠دامپزشکی و علوم دامی هم معنی livestock دام، دام های اهلی، حیوانات اهلیگزارش
34 | 1
scouring٢٠:٤٨ - ١٣٩٩/٠٦/٠٩در طب دامی اسهال ( ناشی از تغذیه یا مدیریت ناصحیح ) گزارش
12 | 0