دکتر امین روشنی

دکتر  امین روشنی Dr of vet. med. , Theriogenology PHD resident at university of Tehran 🐈 🐎 🐄 🩺

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهejaculation jet٠٧:١١ - ١٤٠١/١٢/٢٣دامپزشکی و علوم دامی پرتابه منی ( در نریان ۵ تا ۱۰ جت انزال )گزارش
0 | 0
arts٢٠:١٢ - ١٤٠١/١٢/١٧دامپزشکی و علوم دامی مخفف assisted reproductive technologies، به معنی تکنولوژی های کمکی در تولیدمثلگزارش
0 | 0
zonary placenta١٣:٢٣ - ١٤٠١/١٢/١٦دامپزشکی و علوم دامی جفت کمربندی ( در گوشتخواران )گزارش
0 | 0
cotyledon placenta١٣:٢٢ - ١٤٠١/١٢/١٦دامپزشکی و علوم دامی جفت کوتیلودونی ( در نشخوارکنندگان )گزارش
0 | 0
spring transition١٣:١٤ - ١٤٠١/١٢/١٦دامپزشکی و علوم دامی دوره انتقال بهاره در مادیانگزارش
0 | 0
fall transition١٣:١٣ - ١٤٠١/١٢/١٦دوره انتقال پاییزه در مادیانگزارش
0 | 0
accessory cl١٩:٤٢ - ١٤٠١/١٢/١٥دامپزشکی و علوم دامی جسم زرد ثانویگزارش
0 | 0
cl verum١٩:٤٠ - ١٤٠١/١٢/١٥دامپزشکی و علوم دامی جسم زرد حقیقیگزارش
0 | 0
fluctuation١٩:٣٥ - ١٤٠١/١٢/١٥دامپزشکی و علوم دامی تموجگزارش
0 | 0
postdoctoral١٣:٤٤ - ١٤٠١/١٢/٠٩پسا دکتریگزارش
0 | 0
post graduates١٣:٤٣ - ١٤٠١/١٢/٠٩دانشجوی فارق التحصیلی که مدرکش را دریافت کرده و فارق التحصیل است ( ممکن است مشغول تحصیلات تکمیلی باشد ) .گزارش
0 | 0
undergraduate degree١٣:٤١ - ١٤٠١/١٢/٠٩دانشجوی دوره عمومی که هنوز مدرکی دریافت نکرده و فارق التحصیل نشده است.گزارش
0 | 0
syngamy١٦:١٧ - ١٤٠١/١١/٣٠دامپزشکی و علوم دامی ممزوج شدنگزارش
0 | 0
drop rate١٤:٠٠ - ١٤٠١/١١/٢٥دامپزشکی و علوم دامی شاخص چند قلوزاییگزارش
0 | 0
repeat breeder١٣:٣٧ - ١٤٠١/١١/٢٥دامپزشکی و علوم دامی واکلگزارش
0 | 0
mob١١:١٩ - ١٤٠١/١١/٢٥دامپزشکی و علوم دامی گله گوسفندگزارش
0 | 0
milk fever١٢:٥١ - ١٤٠١/١١/٢٣دامپزشکی و علوم دامی تب شیر، تخته بندگزارش
0 | 0
johne's disease١٩:٥٥ - ١٤٠١/١١/٢٢دامپزشکی و علوم دامی بیماری ویروسی یونگزارش
0 | 0
sporadic abortion٢٠:٠٥ - ١٤٠١/١١/٢١دامپزشکی و علوم دامی سقط انفرادیگزارش
0 | 0
storm abortion٢٠:٠٤ - ١٤٠١/١١/٢١دامپزشکی و علوم دامی سقط طوفانیگزارش
0 | 0
periparturient disease١٣:٢٦ - ١٤٠١/١١/٢٠دامپزشکی و علوم دامی بیماری های حول زایمانگزارش
2 | 0
mismothering١٩:٠١ - ١٤٠١/١١/١٥دامپزشکی و علوم دامی عدم رسیدگی یا رسیدگی ضعیف مادر به نوزادگزارش
0 | 0
hereditary predisposition١٨:١٤ - ١٤٠١/١١/١٥دامپزشکی و علوم دامی استعداد یا حساسیت ذاتی ( قابل انتقال به اولاد )گزارش
0 | 0
uterine douching١١:٢٧ - ١٤٠١/١١/١٤دامپزشکی و علوم دامی شست و شوی رحمیگزارش
0 | 0
pine needle١١:٢٤ - ١٤٠١/١١/١٤سوزنی برگان ( مثل کاج )گزارش
0 | 0
broom weed١١:٢٣ - ١٤٠١/١١/١٤گیاه تاج خروسگزارش
0 | 0
morning after pill١١:٣٢ - ١٤٠١/١١/١١دامپزشکی و علوم دامی داروهای استروئیدی که برای خاتمه زودرس آبستنی استفاده دارند. این داروها مانع از ورود زیگوت احتمالی به رحم و لانه گزینی می شوند.گزارش
0 | 0
thoroughbred١٩:٠٠ - ١٤٠١/١١/٠٦اسب نژاد تروبردگزارش
0 | 0
thoroughbreds١٨:٥٩ - ١٤٠١/١١/٠٦اسب نژاد تروبردگزارش
0 | 0
lh surge١٩:٢٩ - ١٤٠١/١٠/٣٠دامپزشکی و علوم دامی غلیان هورمون لوتئینی کنندهگزارش
0 | 0
vitrification١٢:٣٦ - ١٤٠١/١٠/٣٠دامپزشکی و علوم دامی شیشه ای شدن ( تبدیل از حالت مایع به شیشه ای در اثر خنک سازی )گزارش
0 | 0
cryodamage١٢:٣٤ - ١٤٠١/١٠/٣٠دامپزشکی و علوم دامی آسیب سرماییگزارش
0 | 0
cryoprotectant١٨:٢٧ - ١٤٠١/١٠/٢٩دامپزشکی و علوم دامی سرما محافظگزارش
0 | 0
straightforward١٦:٢٢ - ١٤٠١/١٠/٢٩راه دستگزارش
0 | 0
wave motion٢١:٢٨ - ١٤٠١/١٠/٢٨دامپزشکی و علوم دامی حرکت گردآبی اسپرمگزارش
0 | 0
teaser٢١:٠٤ - ١٤٠١/١٠/٢٨دامپزشکی و علوم دامی حیوان فحل یابگزارش
2 | 0
stamina٢١:٠٢ - ١٤٠١/١٠/٢٨دامپزشکی و علوم دامی بنیه کاریگزارش
2 | 0
drafting٢٠:٥٢ - ١٤٠١/١٠/٢٨دامپزشکی و علوم دامی جداسازیگزارش
0 | 0
replacement heifers١٨:٠٦ - ١٤٠١/١٠/٢٧دامپزشکی و علوم دامی تلیسه های جایگزینگزارش
0 | 0
frost line٢١:٣٥ - ١٤٠١/١٠/٢٦دامپزشکی و علوم دامی خط انجماد در تانک ازتگزارش
0 | 0
silent estrus١٣:١٤ - ١٤٠١/١٠/٢٦دامپزشکی و علوم دامی فحلی خاموشگزارش
2 | 0
goat doe١٩:٠٦ - ١٤٠١/١٠/٢٥دامپزشکی و علوم دامی بز مادهگزارش
0 | 0
standing reflex١٨:٥٤ - ١٤٠١/١٠/٢٥دامپزشکی و علوم دامی فحلی ایستاگزارش
0 | 0
heat١٨:٥٠ - ١٤٠١/١٠/٢٥دامپزشکی و علوم دامی فحلیگزارش
2 | 1
spermicidal١٩:١٥ - ١٤٠١/١٠/٢٤دامپزشکی و علوم دامی ترکیبات با قابلیت اسپرم کشی ( مثل آب، فرمالین، سالین و . . . )گزارش
0 | 0
breeding soundness examination١٠:٤٠ - ١٤٠١/١٠/٢٤دامپزشکی و علوم دامی معاینه سلامت دستگاه تولیدمثلگزارش
0 | 0
pro survival١٩:٢٥ - ١٤٠١/١٠/٢٣دامپزشکی و علوم دامی حامی بقاءگزارش
0 | 0
membrane fluidity١٢:٣٧ - ١٤٠١/١٠/٢٣دامپزشکی و علوم دامی سیالیت غشاءگزارش
0 | 0
harness١١:٢٣ - ١٤٠١/١٠/٢٢دامپزشکی و علوم دامی پیش بند یا کمربندهایی که برای قوچ تیزر به کار می رودگزارش
0 | 0
fat tailed sheep١٠:٤٩ - ١٤٠١/١٠/٠٧دامپزشکی و علوم دامی نژاد میش های دنبه دار ( مثلا نژاد شال )گزارش
0 | 0

فهرست جمله های ترجمه شدهbrood٢١:٢٥ - ١٤٠١/١١/٢٥
• a broodmare
مادیان مولد
0 | 0