برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مهرداد کریمی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 1.to urinate
2.a telephone call
3.a light high ringing sound
١٣٩٩/٠٦/٠٦
|

2 قابل تحسین و احترام... ١٣٩٨/٠٣/٢٢
|

3 تاسیس کردن،برپا کردن چیزی قوی و محکم ١٣٩٨/٠٣/٢٢
|

4 عفو کردن از جرم در دادگاه ١٣٩٨/٠٣/١٠
|

5 برای چیزی ک دیگر امکان ندارد وقت هدر دادن ١٣٩٨/٠٣/٠٩
|

6 تاثیر متقابل دو چیز(معنای دوم آن) ١٣٩٨/٠٣/٠٢
|

7 ب طور بحث و جدلی
ب طور تفرقه انگیزی
١٣٩٨/٠٢/٢٧
|

8 دوران فرنشینی شغلی(سیاسی)
حق ماندگاری شغلی(آموزگار)
حق تصدی و اجازه جایی
١٣٩٨/٠١/١٣
|

9 احاطه داشتن برکسی ١٣٩٨/٠١/١٢
|

10 سوق دادن،هدایت کردن... ١٣٩٨/٠١/٠٧
|

11 A very high degree of skill in performing or playing ١٣٩٨/٠١/٠٧
|

12 ارام قسمتهای بدن یا خود را تکان دادن ١٣٩٨/٠١/٠٧
|

13 هوا از حد معمول کم اکسیژن تر شدن
فهمیدن یا تجربه کردن توسط افراد کمی که علمی را به اشتراک میگذارند...
١٣٩٨/٠١/٠٧
|

14 Referring to sex in a rude but humorous way. ١٣٩٨/٠١/٠٧
|

15 مجازات کردن ١٣٩٨/٠١/٠٧
|

16 بیانات و قضاوات بد و منتقدانه ١٣٩٨/٠١/٠٧
|

17 شوک آور و غیر قابل قبول... ١٣٩٧/١٢/٠٤
|

18 افسر درجه بالا ١٣٩٧/١٢/٠٤
|

19 ب صورت غیر ادراکی و شهودی ١٣٩٧/١٢/٠٤
|