دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١,٩١٢
رتبه
رتبه در دیکشنری
١,٦٩٦
لایک
لایک
١٩٣
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١٠

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
١١

فرسوده

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٥٠

ثابت ماندن، به ثبات رسیدن، ثبات

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٢٨

جستجو، جستجو کردن

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٢١

توجیه کردن

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
١٤

نهاد

جدیدترین ترجمه‌ها

تاریخ
٤ سال پیش
متن
We did a wide trawl to find the right person to play the part.
دیدگاه
٢

ما جستجوی وسیعی برای پیدا کردن فرد مناسب برای ایفای نقش انجام دادیم.

تاریخ
٤ سال پیش
متن
I'll have to trawl through all my lecture notes again.
دیدگاه
٠

باید همه یادداشت های سنخنرانی هایم را دوباره جستجو کنم.

تاریخ
٤ سال پیش
متن
My last boyfriend put me on a pedestal.
دیدگاه
١

آخرین دوست پسرم ارزش زیادی برای من قائل بود.

تاریخ
٤ سال پیش
متن
Women are both put on a pedestal and treated like second-class citizens.
دیدگاه
١

زنان هم مورد ارزش قرار می گیرند و هم مانند شهروندان درجه دو برخورد می شوند.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.