امتیاز‌های مهدی رمضانی

بازدید
١
امتیاز کل
١,٨٨٢
کل مدال ها
١٥
طلا
١
نقره
٥
برنز
٩
١٩٠
×
١٠
=
١,٩٠٠
١٠
×
=
-٢٠
١
×
٢
=
٢
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
١,٨٨٢

جزئیات امتیاز در دیکشنری

١٩٠
×
١٠
=
١,٩٠٠
١٠
×
=
-٢٠
١
×
٢
=
٢
٠
×
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
١,٨٨٢

جزئیات امتیاز در بپرس

٠
×
١٠
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٠