نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

١
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

٤
نوع مدال

انتخاب عکس پروفایل

١
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

٣
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

٢
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٢٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ١,٠٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

ثبت اولین پیشنهاد

١
نوع مدال

ثبت اولین ترجمه

١