برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مرضیه صفدری پناه

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 متفکر، پر مغز، دارای افکار بلند ١٤٠٠/٠٢/٢٧
|

2 دایی ، عمو

در اصطلاح به معنی غلط کردم
Say uncle بگو غلط کردم
Uncle غلط کردم
١٤٠٠/٠٢/٢٥
|

3 That was great ١٤٠٠/٠٢/١٨
|

4 someone who creates problems or causes trouble
especially for others
آدم دردسرساز
١٤٠٠/٠٢/١٥
|

5 شوخی نمی کنم، جدی میگم ١٤٠٠/٠٢/١٤
|

6 خدا به دادمون برسه، خدا کمکمون کنه ١٤٠٠/٠٢/١٠
|

7 I maen it ١٤٠٠/٠١/٢٣
|

8 الکی گفتم، از خودم درآوردم، خالی بستم ١٤٠٠/٠١/١٩
|

9 برای دو رقیب در یک رقابت یا مسابقه به کار می رود ١٤٠٠/٠١/١٧
|

10 تفاوت سن می باشد
We are 5 years apart
ما ۵ سال تفاوت سنی داریم
١٤٠٠/٠١/٠٩
|

11 سرم شلوغه، گرفتارم ١٣٩٩/١١/١٢
|

12 زنده باد
١٣٩٩/١١/١١
|

13 Rest in peace
برای تسلیت استفاده می شود و روی سنگ قبر مسیحیان نوشته می شود
١٣٩٩/١١/١١
|

14 کسی که خود ارضایی می کند، برای توهین استفاده می شود ١٣٩٩/١١/٠٧
|

15 غیر متداول، منسوخ، قدیمی ١٣٩٩/١١/٠٧
|

16 فاحشه، روسپی، زن بدکاره ١٣٩٩/١١/٠٧
|

17 روسپی، فاحشه ١٣٩٩/١١/٠٧
|

18 برو به جهنم، به درک ١٣٩٩/١١/٠٧
|

19 No problem ١٣٩٩/١١/٠٧
|

20 It does not matter ١٣٩٩/١١/٠٧
|

21 توپ توپم ١٣٩٩/١٠/٢٨
|

22 Short break
استراحت کوتاه بین کار یا درس یا غیره
١٣٩٩/١٠/٢٦
|

23 بد ذات ١٣٩٩/١٠/٢٥
|

24 داری حوصلمو سر می بری ١٣٩٩/١٠/٢١
|

25 بزن به چاک ١٣٩٩/١٠/١٨
|

26 به خر حال ١٣٩٩/١٠/١٨
|

27
a family member or paid helper who regularly looks after a child or a sick, elderly, or disabled person.

پرستار کودک یا بیمار، بزرگسال یا ...
١٣٩٩/١٠/٠١
|

28 حرفتو باور نمی کنم
باور نمی کنم
١٣٩٩/٠٩/٢٤
|

29 به خودم مربوطه ١٣٩٩/٠٩/٢٢
|

30 موافق بودن، تفاهم داشتن ١٣٩٩/٠٩/١٣
|

31 تو راهم ١٣٩٩/٠٩/٠٦
|

32 به خدا، خدا شاهده )genuine; real)


١٣٩٩/٠٩/٠١
|

33 What the hell is wrong with you? ١٣٩٩/٠٨/١٩
|

34 Keep calm, control yourself ١٣٩٩/٠٨/١٦
|

35 دوستانه

having or displaying a friendly and pleasant manner.


١٣٩٩/٠٨/١٢
|

36 to�go on a date: to meet someone socially who you are romantically involved with. ١٣٩٩/٠٧/٢٨
|

37 زمان از دستم در رفت ١٣٩٩/٠٧/٢٦
|

38 جواب منفی دادن مودبانه، برای کاری که نمی توانید انجام دهید
متاسفانه خیر
١٣٩٩/٠٧/٠٣
|

39 نمی تونی منو گول بزنی ١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

40 خسته ام ١٣٩٩/٠٦/٣١
|