مسعود حقاني پاشاكي

مسعود حقاني پاشاكي

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهmaster١٩:٤٤ - ١٣٩٨/٠٢/٠٢حمام داخل اتاق خواب برای صاحبخانه ( معماری )گزارش
37 | 2
передавая١٠:٢٠ - ١٣٩٨/٠١/٢٦گذراییگزارش
0 | 0
illativ١٧:٢٦ - ١٣٩٨/٠١/٢٤حالت دستوری مکانی - جهتیگزارش
0 | 0
аблатив١٧:٢٦ - ١٣٩٨/٠١/٢٤حالت دستوری مکانی - جهتیگزارش
0 | 0
артикль١٧:١٨ - ١٣٩٨/٠١/٢٤حرف تعریف ( زبان )گزارش
0 | 0
аблатив١٧:١١ - ١٣٩٨/٠١/٢٤مفعول به، مفعول عنه، مفعول منه، کاهنده، رافع، اازا، صیغه الت، مربوط به مفعول به یا مفعول عنه ( دستور زبان ) مفعول به، ازیگزارش
0 | 0
сокращений١٧:٠٨ - ١٣٩٨/٠١/٢٤کوته نوشته ها ( در مقالات )گزارش
0 | 0
adequate١٢:٠٥ - ١٣٩٨/٠١/٢٤قابل قبول ولی نه رضایتبخشگزارش
71 | 1
grammaticalization١٩:١٢ - ١٣٩٨/٠١/٢٢دستوری سازیگزارش
2 | 0
сходный١٨:٠٥ - ١٣٩٨/٠١/٢٢همانندگزارش
0 | 0
порядок١٣:٤١ - ١٣٩٨/٠١/٢٢ضابطهگزارش
0 | 0
слова١٣:٣٨ - ١٣٩٨/٠١/٢٢واژگانگزارش
0 | 0
опускается١٣:٢٤ - ١٣٩٨/٠١/٢٢نشست کردنگزارش
0 | 0
опускается١٣:١٦ - ١٣٩٨/٠١/٢٢افتادنگزارش
0 | 0
регулярно١٣:١٤ - ١٣٩٨/٠١/٢٢به طور منظمگزارش
2 | 0
послелоги١٢:٥٢ - ١٣٩٨/٠١/٢٢پسوندگزارش
0 | 0
послелоги١٢:٤٩ - ١٣٩٨/٠١/٢٢پس اضافه ها - حرف ربطی اضافهگزارش
0 | 0
логически١٢:٣٦ - ١٣٩٨/٠١/٢٢منطقا از روی منطق، با استدلالگزارش
0 | 0
словосочетания١٠:٣٧ - ١٣٩٨/٠١/٢٢ترکیب واژه ( دستور زبان )گزارش
0 | 0
введения١٠:٣٥ - ١٣٩٨/٠١/٢٢معرفی ، عرضه ، معرفی کردن، در نظر گرفتن، مطرح ، نشان دادن، تعریف کردن، آشنا کردنگزارش
0 | 0
считать١٠:١٢ - ١٣٩٨/٠١/٢٢به شمار آمدنگزارش
0 | 0
реципиента٢٠:٥٧ - ١٣٩٨/٠١/٢١گیرنده مخاطب ( زبان )گزارش
0 | 0
экспериенцера٢٠:٥٦ - ١٣٩٨/٠١/٢١آزمایشگر - تستر فرستنده یا مسند الیه ( زبان )گزارش
0 | 0
част речи٢٠:٥٢ - ١٣٩٨/٠١/٢١اقسام کلام ( زبان )گزارش
0 | 0
послелог٢٠:٤٦ - ١٣٩٨/٠١/٢١پس اضافهگزارش
0 | 0
речи٢٠:٢٨ - ١٣٩٨/٠١/٢١کلام - محاوره - گفتگوهای روزمرهگزارش
0 | 0
родительный٢٠:١٢ - ١٣٩٨/٠١/٢١اضافه ای - حالت دستوری اضافهگزارش
0 | 0
необходимо٢٠:٠٦ - ١٣٩٨/٠١/٢١لازم است - مستلزم اینستگزارش
0 | 0
уточнить٢٠:٠٥ - ١٣٩٨/٠١/٢١تاروشن شدنگزارش
0 | 0
ранее١٩:٥٥ - ١٣٩٨/٠١/٢١اخیر ، اولیهگزارش
0 | 0