نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

٢
نوع مدال

ثبت واژه جدید

٣٦
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

١٥
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٥,٠٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

٣٠
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

٨
نوع مدال

ثبت اولین پیشنهاد

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٢٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ١,٠٠٠ امتیاز

١