امتیاز‌های محمد افشاری

بازدید
١٧
امتیاز کل
٧,٩٤٦
کل مدال ها
٩٥
طلا
٢
نقره
٥٢
برنز
٤١
٨٠٣
×
١٠
=
٨,٠٣٠
٤٢
×
=
-٨٤
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٧,٩٤٦

جزئیات امتیاز در دیکشنری

٨٠٣
×
١٠
=
٨,٠٣٠
٤٢
×
=
-٨٤
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٧,٩٤٦

جزئیات امتیاز در بپرس

٠
×
١٠
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٠