نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

١٠
نوع مدال

کسب هر ١٠,٠٠٠ امتیاز

٢