نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
علم کالبد شکافی: اناتومی
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
علم کالبد شکافی: اناتومی
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
گلابیس: مل
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
گلابیس: مل
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
مغز حرام: سلم
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
مغز حرام: سلم
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
جاسوس: ابشت
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
جاسوس: ابشت
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
از صور فلکی: حوت
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
نوعی سنگ: مالن
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
نوعی سنگ: مالن
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
نوعی مجازات: سنگسار
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
نوعی مجازات: سنگسار
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
گروه بت پرست هند جنوبی: تامیل
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
گروه بت پرست هند جنوبی: تامیل
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
اثر سیمین دانشور: آتش خاموش
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
اثر سیمین دانشور: آتش خاموش
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
مثنوی از اوحدی مراغه ای: جام جم
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
مثنوی از اوحدی مراغه ای: جام جم
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
نوعی خطمی: خیری
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
نوعی خطمی: خیری
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
کوهی در ایتالیا: اتنا
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
کوهی در ایتالیا: اتنا
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
حکومت ا تحادیه ای: فدرال
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
حکومت ا تحادیه ای: فدرال
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
خساست: بخل
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
خساست: بخل
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
خاک توده: تپه
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
خاک توده: تپه
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
چرم دباغی شده: ادیم
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
چرم دباغی شده: ادیم
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
گروه مرغان: ابابیل
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
گروه مرغان: ابابیل
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
نوعی غربال: ماشوب
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
نوعی غربال: ماشوب
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
ملس: مز
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
ملس: مز
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
پیمانه نفت: بشکه
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
پیمانه نفت: بشکه
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
تیزتیزک: شاهی
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
مبتکر جنگ ستارگان: ریگان
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
دروغیت: الکی
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
دروغیت: الکی
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
لباس نخی فرنگی: قدک
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
نوعی حلوا: لو
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
نوعی حلوا: لو
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
نوعی ساز بادی: ملودیکا
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
نوعی ساز بادی: ملودیکا
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
طبل و دهل: بالابان
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
طبل و دهل: بالابان
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
کاشف اکسیژن: لاوازیه
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
کاشف اکسیژن: لاوازیه
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
فاصله بین دو پرده نمایش: انتراکت
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
فاصله بین دو پرده نمایش: انتراکت
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت اولین پیشنهاد

-
دیکشنری
-
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
ختل: فریفتن
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
ختل: فریفتن
٦ ماه پیش
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٢٠٠ امتیاز

-
همه
٦ ماه پیش
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ١,٠٠٠ امتیاز

-
همه
٦ ماه پیش
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٥,٠٠٠ امتیاز

-
همه
٦ ماه پیش
نوع مدال

کسب هر ١٠,٠٠٠ امتیاز

-
همه
٦ ماه پیش
نوع مدال

کسب هر ١٠,٠٠٠ امتیاز

-
همه
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
مشت زننده: واکز
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
مشت زننده: واکز
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
قمر اورانوس: ارییل
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
قمر اورانوس: ارییل
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
کرباس: رکو
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
کرباس: رکو
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
حیوان پوست قیمتی: قاقم
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
حیوان پوست قیمتی: قاقم
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
خبیر: دانا
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
خبیر: دانا
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
ذکاء: زیرکی
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
رمانی از اشتفان تسوایک: کازانوا
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
رمانی از اشتفان تسوایک: کازانوا
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
مخترع کنسرو: اپر
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
مخترع کنسرو: اپر
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
اداره ای در ارتش: اردنانس
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
اداره ای در ارتش: اردنانس
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
کارگردان عنصر پنجم: لوک بسون
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
کارگردان عنصر پنجم: لوک بسون
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
کهنه و پوسیده: رمیم
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
کهنه و پوسیده: رمیم
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
عرش: سریر
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
گل گرمسیری: اکالیفا
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
گل گرمسیری: اکالیفا
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
کارگردان شوکران: افخمی
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
کارگردان شوکران: افخمی
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
افسوس: اوه
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
کارگردان فراری نیمه شب: مارتین برست
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
کارگردان فراری نیمه شب: مارتین برست
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
قلعه مرتفع زاگرس: زرد کوه
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
سبکی در موسیقی: بوسان وا
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
محکم و استوار: متقن
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
خاصیت نفوذ یک سیال: تراوایی
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
خاصیت نفوذ یک سیال: تراوایی
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
سیرسیرک: زنجره
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
مدرسه امیرکبیر: دارالفنون
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
استوار: اثیل
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
اینک: هنوز ، کنون
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
اینک: هنوز ، کنون
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
انقلابی قباد ساسانی: مزدک
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
شیطان و ابلیس: اهریمن
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
کاشف الاسکا: بیرینگ
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
کاشف الاسکا: بیرینگ
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
کتاب شعر رهی معیری: سایه عمر
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
کتاب شعر رهی معیری: سایه عمر
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
ذائق: مزه گیرنده
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
گوشزد: یادآوری
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
گوشزد: یادآوری
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
ثانیا: بار دیگر
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
ثانیا: بار دیگر
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
کتابی از ژرژ سیمنون: یک مرده
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
کتابی از ژرژ سیمنون: یک مرده
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
ژنرال کارتاژی: هانیبال
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
ژنرال کارتاژی: هانیبال
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
واسطه حل اختلاف: پا در میانی
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
واسطه حل اختلاف: پا در میانی
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
جاویدان: انوشه
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
جاویدان: انوشه
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
ژلاتین: دلمه
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
ژلاتین: دلمه
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
شخصیت: پرسوناژ
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
مته نجاری: بهرمه
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
مته نجاری: بهرمه
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
گیاه حصیر بافی: روخ
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
گیاه حصیر بافی: روخ
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
فاش و شایع: منتشر
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
فاش و شایع: منتشر
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
میوه اوردن درخت: اثمار
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
میوه اوردن درخت: اثمار
٦ ماه پیش