امتیاز‌های مرتضی پیشداد

بازدید
١٢
امتیاز کل
٢٢,١٥٨
کل مدال ها
١٣١
طلا
١٢
نقره
٦٦
برنز
٥٣
٢,٢٦٣
×
١٠
=
٢٢,٦٣٠
٢٣٦
×
=
-٤٧٢
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٢٢,١٥٨

جزئیات امتیاز در دیکشنری

٢,٢٦٣
×
١٠
=
٢٢,٦٣٠
٢٣٦
×
=
-٤٧٢
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٢٢,١٥٨

جزئیات امتیاز در بپرس

٠
×
١٠
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٠