محمد رهگشای

محمد رهگشای

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهi got this١٥:١٦ - ١٣٩٩/٠٤/١٧این یک اصطلاح آمیانه است که یعنی: از پس این برمیام یا میتونم انجامش بدمگزارش
55 | 0
consider it done١٥:١٣ - ١٣٩٩/٠٤/١٧زمانی که کسی ازتون خواسته ای داره این اصطلاح به کار میره که یعنی: به روی چشم تموم شده بدونش باشه حتماانجام میشهگزارش
16 | 1
don't pull my leg١٣:١٨ - ١٣٩٩/٠٢/١٨سر به سرم نزار گزارش
21 | 0
it is pig in a pork١٩:٤٥ - ١٣٩٩/٠٢/١٧مفت نمی ارزه یا ارزش نداره گزارش
2 | 0
it s your call١٩:٤٠ - ١٣٩٩/٠٢/١٧تصمیم با شماستگزارش
0 | 0
market squar١٥:٢٨ - ١٣٩٩/٠١/٠٦بازار دست فروشی یا ایستا و بازار مربعگزارش
12 | 1
picks up١٥:٢١ - ١٣٩٩/٠١/٠٦برداشتن یا بلند کردنگزارش
14 | 1
shall we make some soup١٤:٢٢ - ١٣٩٩/٠١/٠٦ما باید سوپ درست کنیمگزارش
12 | 1

فهرست جمله های ترجمه شدهsick١٢:١٨ - ١٣٩٩/٠١/١٠
• I am sick of life.
من از زندگی خسته هستم
34 | 1
shall١٤:٥٩ - ١٣٩٩/٠١/٠٧
• Shall we be meeting in the conference room?
آیا ما همدیگر را در اتاق کنفرانس ملاقات خواهیم کرد
5 | 1
filling١٥:٢٣ - ١٣٩٩/٠١/٠٦
• My dentist uses gold fillings.
دندان پزشک من برای پر کردن از طلا استفاده می کند
18 | 1
shall١٤:٢٤ - ١٣٩٩/٠١/٠٦
• I shall be so happy to see them again.
من خیلی خوشحال میشم اگر اون هارو دوباره ببینم
14 | 2
shall١٤:١٩ - ١٣٩٩/٠١/٠٦
• I shall leave on the first train tomorrow.
من فردا باید با اولین قطار اینجا را ترک کنم
25 | 1