i got this

پیشنهاد کاربران

از پس این برمیام
این یک اصطلاح آمیانه است که یعنی:
از پس این برمیام یا میتونم انجامش بدم
این با من!
یه اصطلاح عامیانه به معنی: دارمش، حواسم بهش هست، از پسش برمیام
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما