shall

/ʃæl//ʃæl/

معنی: باید، بایست، بایستی
معانی دیگر: (اول شخص مفرد و جمع) آینده را می رساند (از will ضعیف تر است)، خواهم -، خواهیم -، (دوم شخص و سوم شخص ـ در سخن یا نگارش غیر خودمانی) باید، مجبور است، مجبوری، الزاما، خواهی -، خواهد - (از will قوی تر است)، (در قوانین و مقررات) باید، (در پرسش) کسب تکلیف، نظر پرسی، 5 - (در عبارات شرطی - سبک نگارش رسمی) به-، (فعل معین)

بررسی کلمه

فعل کمکی ( auxiliary verb )
حالات: shall, should
(1) تعریف: used to express a future action or state; will (used only with the subjects "we" and "I").

- I shall leave on the first train tomorrow.
[ترجمه سینا] من فردا با اولین قطار خواهم رفت
|
[ترجمه مری] من باید فردا با اولین قطار بروم
|
[ترجمه نیما] من فردا با اولین قطار اینجا را ترک خواهم کرد.
|
[ترجمه امیررضا فرهید] من حتما فردا با اولین قطار از اینجا میروم
|
[ترجمه محمد رهگشای] من فردا باید با اولین قطار اینجا را ترک کنم
|
[ترجمه Alex] من فردا با اولین قطار اینجا را ترک خواهم کرد
|
[ترجمه رضا نریمانی] من بایست با اولین قطار از اینجا بروم
|
[ترجمه گل گلی] من با اولین قطار اینجاراترک خواهم کرد
|
[ترجمه گوگل] فردا با اولین قطار حرکت می کنم
[ترجمه ترگمان] فردا سوار قطار اول خواهم شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- I shall be so happy to see them again.
[ترجمه مری] من خیلی خوشحال می شوم که آنها را دوباره میبینم
|
[ترجمه محمد رهگشای] من خیلی خوشحال میشم اگر اون هارو دوباره ببینم
|
[ترجمه حدیث] من از دیدن دوباره آنها خیلی خوشحال خواهم شد
|
[ترجمه گوگل] من خیلی خوشحال خواهم شد که دوباره آنها را ببینم
[ترجمه ترگمان] خیلی خوشحال می شوم که دوباره آن ها را می بینم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- Shall we be meeting in the conference room?
[ترجمه محمد رهگشای] آیا ما همدیگر را در اتاق کنفرانس ملاقات خواهیم کرد
|
[ترجمه محمدرضا کنعانی] آیا می خواهی که در اتاق کنفرانس ملاقات کنیم ؟
|
[ترجمه خ] آیا ما باید در اتاق کنفرانس همدیگر را ملاقات کنیم ؟
|
[ترجمه حسین] محل ملاقات ما اتاق کنفرانس است قطعا
|
[ترجمه گوگل] آیا قرار است در اتاق کنفرانس ملاقات کنیم؟
[ترجمه ترگمان] آیا همدیگر را در اتاق کنفرانس ملاقات خواهیم کرد؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- We shall never forget your kindness.
[ترجمه فرزاد زارع] ما نباید هیچگاه مهربانی ( خوبی، رئوفت ) شما را فراموش کنیم.
|
[ترجمه Ali] ما هرگز لطف شما را فراموش نخواهیم کرد .
|
[ترجمه حسین] قطعا مهربانی شمارا هرگز ازیاد نمیبریم
|
[ترجمه گوگل] ما هرگز مهربانی شما را فراموش نمی کنیم
[ترجمه ترگمان] هرگز kindness را فراموش نخواهیم کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: used to express an offer or suggestion (used only with the subjects "we" and "I").

- Shall I pick you up at eight?
[ترجمه ستایش زاهدی] باید ساعت 8 بیام دنبالت؟
|
[ترجمه Faeze] ساعت۸ بیام دنبالت؟
|
[ترجمه Hk] ساعت 8 بیام دنبالت؟
|
[ترجمه گوگل] ساعت هشت ببرمت؟
[ترجمه ترگمان] ساعت ۸ میام دنبالت؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- Shall we dance?
[ترجمه ستایش زاهدی] ما باید برقصیم؟
|
[ترجمه Faeze] برقصیم؟
|
[ترجمه مدمکس] باید برقصیم؟
|
[ترجمه گوگل] میتونیم برقصیم؟
[ترجمه ترگمان] بریم برقصیم؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(3) تعریف: definitely will, as by compulsion or command.

- You shall do as I say!
[ترجمه ستایش زاهدی] تو باید کاری که من میگم رو انجام بدی
|
[ترجمه مریم رضازاده] تو ، کاری رو که من میگم! انجام میدی. .
|
[ترجمه گوگل] شما همانطور که من می گویم انجام دهید!
[ترجمه ترگمان] تو کاری را که من می گویم انجام خواهی داد!
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

جمله های نمونه

1. shall i invite them too?
آنها را هم دعوت کنم ؟

2. "how shall i get back?" "there's always the bus!"
((چطور برگردم ؟)) ((هر موقع بخواهی اتوبوس هست !))

3. . . . shall remain in absolute ignorance for ever
. . . در جهل مرکب ابدالدهر بماند

4. faith shall lighten your load
ایمان بار تو را سبک خواهد کرد.

5. i shall always love you
همیشه تو را دوست خواهم داشت.

6. i shall be with you in spirit
روحا همراه شما خواهم بود.

7. i shall have written
نوشته خواهم بود

8. i shall never forget my mother's angelic smile
هرگز لبخند فرشته آسای مادرم را فراموش نخواهم کرد.

9. i shall probably go tomorrow
محتملا فردا خواهم رفت.

10. peace shall efface the memory of this terrible war
صلح خاطره ی این جنگ وحشت زا را خواهد سترد.

11. sons shall leave their parents and cleave to their wives
پسران والدین خود را ترک کرده و به زن های خود خواهند پیوست.

12. there shall be no strange gods among you
(انجیل) در میان شما خدایان اجنبی راه نخواهند داشت.

13. truth shall beacon our way
حقیقت راه ما را روشن خواهد کرد.

14. we shall abide till the battle is won
تا هنگام پیروزی در نبرد (در اینجا) خواهیم ماند.

15. we shall endeavor to insure that freedom shall not perish and that justice shall rule the world
ما خواهیم کوشید (که تضمین کنیم) تا آزادی از میان نرود و عدالت در جهان حکمفرما باشد.

16. we shall fight them on the sands
(چرچیل) در کرانه های دریا با آنان نبرد خواهیم کرد.

17. we shall oppose the enemy
ما با دشمن رو به رو خواهیم شد.

18. we shall overcome someday!
یک روزی پیروز خواهیم شد!

19. wherewith shall he be saved?
چگونه نجات خواهد یافت ؟

20. you shall listen
گوش خواهی داد (مجبور خواهی شد گوش بدهی).

21. . . . where shall we find the fragrance of the rose; in the rose water
. . . بوی گل از چه بجوییم از گلاب

22. his magnanimities shall never be forgotten
بزرگواری های او هرگز فراموش نخواهد شد.

23. my sorrow shall be dumb
سوگ من بی صدا خواهد بود.

24. my verse shall eternize your name
شعر من نام تو را برای همیشه مشهور خواهد کرد.

25. the fine shall not exceed $ 200
جریمه از 200 دلار متجاوز نخواهد بود.

26. the innocent shall go to heaven and the sinful to hell
بی گناهان به بهشت و گناهکاران به دوزخ خواهند رفت.

27. the lord shall return thy wickedness upon thine own head
(انجیل) خداوند اعمال شیطانی تو را بر سر خودت خواهد آورد.

28. the president shall nominate and by the advice and consent of the senate, shall appoint ambassadors
رئیس جمهور سفیران را پیشنهاد و پس از مشورت و توافق مجلس سنا آنها را منصوب می کند.

29. the sinful shall go to hell
گناهکاران به جهنم خواهند رفت.

30. the tenant shall be responsible for rectifying all damages
مستاجر مسئول برطرف کردن کلیه ی خسارات خواهد بود.

31. this too shall pass
این نیز بگذرد.

32. to whom shall i speak of my woes?
غم های خود را به چه کسی بگویم ؟

33. your commands shall be fulfilled
فرمان های شما اطاعت خواهد شد.

34. the meek shall inherit the earth
(انجیل) دنیا از آن افتادگان خواهد بود

35. this too shall pass
این نیز بگذرد

36. and the dead shall rise again
و مردگان دوباره زنده خواهند شد.

37. if any man shall hear, let him remember
اگر کسی بشنود باید به خاطر بسپارد.

38. only the chosen shall go to heaven
فقط برگزیدگان خدا به بهشت خواهند رفت.

39. the mortal soul shall be eternized
روح فانی جاودانه خواهد شد.

40. those who disobey shall suffer
آنانکه نافرمانی کنند تنبیه خواهند شد.

41. those who sin shall be punished by god
آنان که گناه می کنند توسط خداوند تنبیه خواهند شد.

42. those who stumble shall be damned
آنانکه گمراه می شوند جهنمی خواهند شد.

43. ask and it shall be given to you; seek and you shall find
بخواه تا به تو داده شود; جستجو کن تا بیابی

44. seek and you shall find
عاقبت جوینده یابنده بود

45. those elected by god shall save the church
آنان که برگزیده ی خداوند هستند کلیسا را نجات خواهند داد.

46. those who are proud shall be abased
آنان که غرور دارند زبون خواهند شد.

47. those who have faith shall be saved
آنان که ایمان دارند (حتما) رستگار خواهند شد.

48. those who work hard shall prevail
آنانکه سخت کار کنند کامیاب خواهند شد.

49. unless you repent you shall go to hell
اگر توبه نکنی به جهنم خواهی رفت.

50. as you sow, so shall you reap
هرچه بکاری همان سبز می شود،هرکه نان از عمل خویش خورد

51. the power to regulate commerce shall not be qualified in any way
اختیار تنظیم (امور) بازرگانی به هیچ وجه قابل تعدیل نیست.

52. those who died for god shall be exalted above all others
آنان که در راه خدا مردند از دیگران مرتبه ی والاتری خواهند داشت.

53. those who trespass the law shall get what they deserve
آنان که قانون را زیر پا می گذارند به سزای عمل خود خواهند رسید.

54. . . . he who labors, dear brother, shall be rewarded
. . . مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد

55. at the end, he who seeks shall find
عاقبت جوینده یابنده بود

56. by the friends they keep you shall know the texture of men's souls
خصوصیات روحی مردم را از روی بررسی دوستانی که دارند خواهی شناخت.

57. he whose heart lives on love shall never die
(حافظ) هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق

58. the right of trial by jury shall be preserved
حق محاکمه توسط هیئت منصفه حراست خواهد شد.

59. whosoever lives and believes in me shall never die
(عیسی) آنان که زنده اند و به من ایمان دارند هرگز دچار زوال نخواهند شد.

60. we must have order or else we shall perish
باید نظم و ترتیب داشته باشیم والا نابود خواهیم شد.

61. we must pool our forces or else we shall be defeated
ما بایستی نیروهای خود را یکپارچه کنیم و الا شکست خواهیم خورد.

62. you will know the truth and the truth shall save you
شما حقیقت را درخواهید یافت و حقیقت شما را رستگار خواهد کرد.

63. according to the declaration of human rights, "no one shall be subjected to torture"
طبق اعلامیه ی حقوق بشر ((هیچکس نباید مورد شکنجه قرار بگیرد. ))

مترادف ها

باید (فعل)
must, maun, should, ought, shall

بایست (فعل)
must, should, ought, shall

بایستی (فعل)
ought, shall

انگلیسی به انگلیسی

• will; intend to, plan to; must, be obliged to (auxiliary verb used to form the future tense)
you use shall when you are referring to something that you intend to do or that will happen to you in the future. the usual spoken form of `shall not' is `shan't'.
if you say that something shall happen, you are saying that it must happen and therefore it will happen; a formal use. the usual spoken form of `shall not' is `shan't'.
you use shall in questions when you are asking for advice. the usual spoken form of `shall not' is `shan't'.
you also use shall in questions when you are making a suggestion. the usual spoken form of `shall not' is `shan't'.

پیشنهاد کاربران

باید
مثال: You shall not pass! ( Command )
نباید بگذری! ( فرمان )
: For example
??Shall i stay here
بمونم اینجا؟؟
??Shall we stay here
بمونیم اینجا؟؟
از shall برای استفاده این مدل جملات فقط از shall i وshall we میشه استفاده کرد
بایست - نشاندهنده یک الزام در متون استانداردهای حرفه ای نظیرiso
به عنوان پرسش و درخواست کاری به کارمیره
مثلا
Shall I borrow your car for a week?!
میشه ماشینت رو برای یک هفته قرض بگیرم
نظر پرسی
اجازه گرفتن
مشورت
در بریتیش از shall بجای will و should آمریکن بکار میره. در جمله به معنی در حین.
I just relax in front of the TV and watch
movie shall durinkin tea
من فقط جلوی تلوزیون استراحت می کنم و درحالیکه چای مینوشم به تماشای فیلم مشغولم.
در متن های قوانین و مقررات و حقوقی حکم "باید" قوی را دارد.
چطوره. . . ؟
نظرت چیه. . . ؟
How then shall we distinguish
پس چگونه باید متمایز کنیم
معنی will هم میدهد.
چکار خواهیم کرد؟
?what shall we do
میشه؟ ممکنه
● فرقش با may و can در اجازه گرفتن تین هستش که در shall طرف فقط میخواد جانب ادب و احترام رو رعابت کنه نه درست یا غلط بودن کاری که میخواد انجام بده یا به دیگران پیشنهاد بده
در کل بهترین معنی همسانش برای زبان فارسی " اگه اشکالی نداره. . . " میشه
. . .
[ جمله استفهامی ] میل دارید که . . . ؟ ، موافقید که . . . ؟، اجازه می دهید که . . . ؟، آیا. . . ؟
نقل از فرهنگ انگلیسی - فارسی محمد رضا جعفری - تهران: زریاب: 1378
برای وقتی استفاده می کنیم که می خواهیم به کسی پند بدهیم یا پیشنهادی کنیم
به طور دیگر
For offer and advice to some body
برای مثال :
Shall we go to the club
ما می توانیم به باشگاه برویم
...
[مشاهده متن کامل]

Shall l go to bathroom
من می توانم به دست شویی بروم
که معمولا با lو we
Future subject به کار می رود

خیلی مانند can و may معنی اجازه نیست /جواب را خود مخاطب میداند ولی جهت ادب سوال میکنه . shall we start lesson
برای پرسیدن و کسب اجازه مؤدبانه هم بکار میرود.
مثل:
? Shall I eraise the board
Shal
فعل کمکی معین که بعد ان ایم فعل gerund میگیرد
به معنی باید، بایستی. . .
که به عنوان زمان حالshouldاستفاده میشود
و در انگلیسی کنون کاربرد زیادی ندارد
Shall I check anything else?
Shall I buy sth?
برای ارائه پیشنهاد مودبانه
به معنی: میشه؟ ممکنه؟
Shall I open the window
میشه پنجره رو باز کنم؟
الزام اور
لایه
می خواهی ما امروز برویم پارک؟
?Shall we go to the park today
برای اجازه گرفتن یا پیشنهاد استفاده می شود.
?shall I clean the board
. We shall go cinema
بایستی، برای پیشنهاد suggestion
برای پیشنهاد دادن ازش استفاده می کنیم یا همون بایستی
مشاهده ادامه پیشنهادها (١٠ از ٢٤)

بپرس