نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

٦٢
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

٢٣
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٢٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ١,٠٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

ثبت اولین پیشنهاد

١