امتیاز‌های کرام

بازدید
١٥
امتیاز کل
١١,١٠٧
کل مدال ها
١٦٩
طلا
١
نقره
٨٠
برنز
٨٨
١,٦٨١
×
١٠
=
١٦,٨١٠
٢,٨٤٤
×
=
-٥,٦٨٨
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
١
×
-١٥
=
-١٥
١١,١٠٧

جزئیات امتیاز در دیکشنری

١,٦٨١
×
١٠
=
١٦,٨١٠
٢,٨٤٤
×
=
-٥,٦٨٨
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
١
×
-١٥
=
-١٥
١١,١٠٧

جزئیات امتیاز در بپرس

٠
×
١٠
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٠