نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
in the eyes of: از نظر . . .
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
in the eyes of: از نظر . . .
٦ ماه پیش
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٢٠٠ امتیاز

-
همه
٦ ماه پیش
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ١,٠٠٠ امتیاز

-
همه
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
perceive: برداشت کردن
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
intertwine: 1 - در هم پیچیدن 2 - wrrap around
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
intertwine: 1 - در هم پیچیدن 2 - wrrap around
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
judument day: روز قیامت
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
judgmental: کسی که زود قضاوت می کند ( اصطلاح )
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
straddleways: به طرز پیچیده ای
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
stick it out: مجبور به ادامه دادن کاری بر خلاف می ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
trapped: گیر افتادن
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
stick it out: ادامه کار تا انتها ، حتی وقتی دشوار ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
high on: خراب کسی بودن
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
high on: خراب کسی بودن
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
hard time: روزگار سخت
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
place call: تماس تلفنی ( جهت ارایه یک خدمات در ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
in forced: در اجبار
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
low status: زندگی سطح پایین ( از لحاظ اجتماعی ) ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
stick her nose in: دخالت کردن در کاری که وظیفه او نیست
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
wash her hands of: ( عامیانه ) آب پاکی ریختن - پایان د ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
wash her hands of: ( عامیانه ) آب پاکی ریختن - پایان د ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
being on bed rest: در بستر بودن ( به دلیل بیماری یا مش ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
be over to: دیدار کردن
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
be over to: دیدار کردن
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
take it upon herself: انجام دادن کاری بدون گرفت نظر کسی
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
take it upon herself: انجام دادن کاری بدون گرفت نظر کسی
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
strong willed: یک دنده، لجباز، کله شق
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
takes things the wrong way: برداشت نادرست از کاری
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
sick of: خسته شدن از
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
sick of: خسته شدن از
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
lousy: شلخته
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
nudist: آدم لخت
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
retrieve: رفتن و آوردن
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
in the buff: لخت ، برهنه ( اصطلاح عامیانه )
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
in the buff: لخت ، برهنه ( اصطلاح عامیانه )
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
streak: برهنه دویدن
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
normal course: زندگی عادی ، زندگی روزمزه
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
to cross path: با کسی بصورت ناگهانی مواجهه شدن
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
busty: زن سینه بزرگ ( عامیانه )
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
busty: زن سینه بزرگ ( عامیانه )
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
flash man: قلدر ( مراقب ) بار یا فاحشه خانه
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
fella: guy - man - یک عبارت قدیمی بمعنی "م ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
damet: لعنتی معادل ( damn )
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
get start: بریم شروع کنیم
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
obsessive compulsive disorder: بیماری وسواس فکری ( OCD )
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
owned by: متعلق به
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
owned by: متعلق به
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
well disposed: خوش قلب، خوش رو ، مردم با نیت خوب، ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
well disposed: خوش قلب، خوش رو ، مردم با نیت خوب، ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
against their wills: بر خلاف اراده آنها
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
doing so: برای انجام این کار
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
doing so: برای انجام این کار
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت اولین پیشنهاد

-
دیکشنری
-
٦ ماه پیش