برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

حسین پیشدار

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 برای انجام این کار ١٣٩٨/٠٩/٢٥
|

2 بر خلاف اراده آنها ١٣٩٨/٠٩/٢٠
|

3 خوش قلب، خوش رو ،مردم با نیت خوب،خوش خو ١٣٩٨/٠٩/٢٠
|

4 متعلق به ١٣٩٨/٠٩/١١
|

5 بیماری وسواس فکری(OCD) ١٣٩٨/٠٩/٠٥
|

6 بریم شروع کنیم ١٣٩٨/٠٩/٠٢
|

7 ابراز مخالفت جدی(عامیانه) ١٣٩٨/٠٩/٠٢
|

8 لعنتی معادل(damn) ١٣٩٨/٠٩/٠٢
|

9 guy-man-یک عبارت قدیمی بمعنی "مرد" ١٣٩٨/٠٨/٢٢
|

10 قلدر(مراقب)بار یا فاحشه خانه ١٣٩٨/٠٨/٢٢
|

11 زن سینه بزرگ(عامیانه) ١٣٩٨/٠٨/١٥
|

12 با کسی بصورت ناگهانی مواجهه شدن ١٣٩٨/٠٨/١٥
|

13 زندگی عادی ،زندگی روزمزه ١٣٩٨/٠٨/١٥
|

14 برهنه دویدن ١٣٩٨/٠٨/١٥
|

15 تامل کردن ،صبوری کردن، با لکنت چیزی گفتن ١٣٩٨/٠٨/١٥
|

16 لخت ، برهنه (اصطلاح عامیانه) ١٣٩٨/٠٨/١٥
|

17 رفتن و آوردن ١٣٩٨/٠٨/١٥
|

18 آدم لخت ١٣٩٨/٠٨/١٥
|

19 شلخته
١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

20 خسته شدن از ١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

21 برداشت نادرست از کاری ١٣٩٨/٠٨/٠٧
|

22 یک دنده،لجباز،کله شق ١٣٩٨/٠٨/٠٧
|

23 انجام دادن کاری بدون گرفت نظر کسی ١٣٩٨/٠٨/٠٧
|

24 دیدار کردن ١٣٩٨/٠٨/٠٧
|

25 در بستر بودن(به دلیل بیماری یا مشکل جسمی) ١٣٩٨/٠٨/٠٧
|

26 (عامیانه)آب پاکی ریختن-پایان دادن- قطع رابطه کردن ١٣٩٨/٠٨/٠٧
|

27 دخالت کردن در کاری که وظیفه او نیست ١٣٩٨/٠٨/٠٧
|

28 (عامیانه)، از طبقات پست اجتماع، پست، حقیر، فرومایه ١٣٩٨/٠٨/٠٤
|

29 زندگی سطح پایین(از لحاظ اجتماعی)
شخصی که مورد تحقیر یا تحقیر قرار می گیرد
١٣٩٨/٠٨/٠٤
|

30 لازم الاجراء ١٣٩٨/٠٨/٠١
|

31 در اجبار ١٣٩٨/٠٨/٠١
|

32 تماس تلفنی(جهت ارایه یک خدمات در محل) ١٣٩٨/٠٨/٠١
|

33 روزگار سخت ١٣٩٨/٠٨/٠١
|

34 خراب کسی بودن ١٣٩٨/٠٧/٢٩
|

35 ادامه کار تا انتها ، حتی وقتی دشوار یا کسل کننده باشد(اصطلاح عامیانه) ١٣٩٨/٠٧/٢٨
|

36 گیر افتادن ١٣٩٨/٠٧/٢٨
|

37 مجبور به ادامه دادن کاری بر خلاف میل(اصطلاح) ١٣٩٨/٠٧/٢٨
|

38 پولی که دولت بابت معلولیت می دهد(حق معلولیت) ١٣٩٨/٠٧/٢٨
|

39 به طرز پیچیده ای ١٣٩٨/٠٧/٢٤
|

40 کسی که زود قضاوت می کند(اصطلاح) ١٣٩٨/٠٧/٢٤
|

41 روز قیامت ١٣٩٨/٠٧/٢٤
|

42 1-در هم پیچیدن
2-wrrap around
١٣٩٨/٠٧/٢٢
|

43 برداشت کردن ١٣٩٨/٠٧/٢٢
|

44 از نظر ... ١٣٩٨/٠٧/٢٢
|