نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

١
نوع مدال

ثبت واژه جدید

٢١
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

٧
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

١٦
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

٦
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٢٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ١,٠٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

ثبت اولین پیشنهاد

١