نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

٢١
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

١٩
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥ رای

٢
نوع مدال

پرسش با حداقل ١,٠٠٠ بازدید

١
نوع مدال

ثبت اولین پرسش

١
نوع مدال

تایید پاسخ صحیح

١
نوع مدال

اولین لایک کردن

١
نوع مدال

اولین دیسلایک کردن

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٢٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ١,٠٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

ثبت اولین پیشنهاد

١
نوع مدال

ثبت اولین ترجمه

١