امتیاز‌های هلن ممبینی

بازدید
٢٠
امتیاز کل
٤,٠٠٠
کل مدال ها
١٤٥
طلا
٠
نقره
٩٤
برنز
٥١
٣٨٦
×
١٠
=
٣,٨٦٠
٢٣
×
=
-٤٦
٤٨
×
٢
=
٩٦
٢
×
=
١
×
٢
=
٢
٦
×
١٥
=
٩٠
٠
×
-١٥
=
٠
٤,٠٠٠

جزئیات امتیاز در دیکشنری

٣٤٣
×
١٠
=
٣,٤٣٠
٢٢
×
=
-٤٤
٤٧
×
٢
=
٩٤
٢
×
=
٠
×
-١٥
=
٠
٣,٤٧٨

جزئیات امتیاز در بپرس

٤٣
×
١٠
=
٤٣٠
١
×
=
١
×
٢
=
٢
٠
×
=
٠
١
×
٢
=
٢
٦
×
١٥
=
٩٠
٠
×
-١٥
=
٠
٥٢٢