حامد اصغری

حامد اصغری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهintra systemic٠٩:٢٨ - ١٣٩٨/٠٥/٠١درون نظامی گزارش
0 | 0
inter systemic٠٩:٢٧ - ١٣٩٨/٠٥/٠١بین نظامی گزارش
2 | 0
textuality١١:٥٤ - ١٣٩٨/٠٤/٢٩متنیتگزارش
7 | 0
translatology١١:١٤ - ١٣٩٨/٠٤/٢٦ترجمه شناسیگزارش
7 | 0
decontextualization١٠:٥٩ - ١٣٩٨/٠٤/٢٦بافت زداییگزارش
5 | 0
translational١٨:٣٩ - ١٣٩٨/٠٤/٢٤کاربردی سازیگزارش
16 | 0
compromise١٥:٣٧ - ١٣٩٨/٠٤/٢٤حد وسطگزارش
21 | 1
untouchability٢٠:٢٩ - ١٣٩٨/٠٤/٢٣مصونیت گزارش
2 | 0
untouchabile٢٠:٢٨ - ١٣٩٨/٠٤/٢٣مصونگزارش
0 | 0
monological٢٠:٢٢ - ١٣٩٨/٠٤/٢٣متکلم وحده گزارش
2 | 0
gestational٢٠:١٦ - ١٣٩٨/٠٤/٢٣بارداریگزارش
39 | 0
rethought١٦:٥٣ - ١٣٩٨/٠٤/٢٣بازنگریگزارش
9 | 0
postface١٦:٥٠ - ١٣٩٨/٠٤/٢٣پس گفتارگزارش
0 | 0
paratext١٦:٤٨ - ١٣٩٨/٠٤/٢٣پیرامتنگزارش
7 | 0
retranslation٠٩:٣٢ - ١٣٩٨/٠٤/٢٢بازترجمه گزارش
2 | 0
extratextual١٠:٢٢ - ١٣٩٨/٠٤/١٧فرامتنی، غیرمتنیگزارش
2 | 0
micro context١٠:٣٩ - ١٣٩٨/٠٤/١٦خُرد بافتگزارش
2 | 0
macro context١٠:٣٨ - ١٣٩٨/٠٤/١٦کلان بافتگزارش
0 | 1
overruled٢١:٥٧ - ١٣٩٨/٠٤/١٥نقض شدنگزارش
2 | 0
extralinguistic٢٠:٠١ - ١٣٩٨/٠٤/١٥فرازبانیگزارش
9 | 1
استفاده ابزاری١٩:٤٤ - ١٣٩٨/٠٤/١٢abuseگزارش
2 | 1
preordaining١٠:٥٣ - ١٣٩٨/٠٤/١٠پیش داوری کردنگزارش
2 | 0
diffusionist١١:٥٢ - ١٣٩٨/٠٤/٠٨اشاعه گرگزارش
0 | 0
diffusionism١١:٥١ - ١٣٩٨/٠٤/٠٨اشاعه گراییگزارش
0 | 0
cappella٢١:٢٢ - ١٣٩٨/٠٢/٣٠گروه کاپلا ( موسیقی )گزارش
2 | 0
evocative١١:١٢ - ١٣٩٨/٠٢/٢٨انگیزشیگزارش
12 | 1
unsullied١١:١٤ - ١٣٩٨/٠٢/٢٧تطهیرشده، پاک شدهگزارش
2 | 0
macrohistory١٠:١٥ - ١٣٩٨/٠٢/١٧کلان تاریخ گزارش
0 | 0
ethnomusicology١٠:١٤ - ١٣٩٨/٠٢/١٦قوم موسیقی شناسی گزارش
7 | 1
wikification١٦:٤١ - ١٣٩٨/٠٢/٠١فرآیند توضیح مفاهیم با استفاده از لینک مربوط به آنها در ویکی پدیاگزارش
0 | 0
boosted٠٠:٠٢ - ١٣٩٨/٠١/٢٥مترقی، ترقی یافتهگزارش
2 | 0
agritourism١٥:٢٥ - ١٣٩٨/٠١/١٩گردشگری زراعیگزارش
12 | 1
presentism٢٢:٤٠ - ١٣٩٨/٠١/١٨حال گرایی، بررسی گذشته با تکیه بر دانسته های زمان حالگزارش
12 | 0
transculturation٢٠:٣٣ - ١٣٩٨/٠١/١٨ادغام فرهنگیگزارش
5 | 0
transculturation١٣:٥١ - ١٣٩٨/٠١/١٧انتقال فرهنگیگزارش
12 | 0
sociomusical١٣:٥٧ - ١٣٩٨/٠١/٠٩اجتماعی موسیقاییگزارش
0 | 0
tease out٠٩:٥٢ - ١٣٩٧/١٠/٢٤استخراج ( اطلاعات ) یافتن ( راه حل )گزارش
34 | 0
soak up٢١:٤٤ - ١٣٩٧/١٠/٢١لذت بردنگزارش
106 | 1