decontextualization

پیشنهاد کاربران

بسترزدایی
شالوده شکنی
بی توجهی به زمینه
متن زدایی
بافت زدایی

بپرس