امتیاز‌های حامد اصغری

بازدید
١٣
امتیاز کل
٢,٤٣٢
کل مدال ها
٤٠
طلا
١
نقره
٢٠
برنز
١٩
٢٥٠
×
١٠
=
٢,٥٠٠
٣٤
×
=
-٦٨
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٢,٤٣٢

جزئیات امتیاز در دیکشنری

٢٥٠
×
١٠
=
٢,٥٠٠
٣٤
×
=
-٦٨
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٢,٤٣٢

جزئیات امتیاز در بپرس

٠
×
١٠
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٠