نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

١
نوع مدال

ثبت واژه جدید

١٨
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

٢
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

١٠
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

٦
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٢٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ١,٠٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

ثبت اولین پیشنهاد

١