نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
main body: Main Body of the Song بدنۀ اصلی ترا ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٢٠٠ امتیاز

-
همه
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
highly: عمیقاً، قویاً
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
tempo: tempo of modern living شتاب زندگی د ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
tempo: tempo of modern living شتاب زندگی د ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت اولین پیشنهاد

-
دیکشنری
-
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت اولین ترجمه

-
دیکشنری
-
٦ ماه پیش