Figure

Figure

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهget a kick out of١٨:٢٨ - ١٤٠٠/٠١/٠٥حال کردن، از چیزی لذت بردن، خوشش آمدن ؛ ) My father really got a kick out of it, whenever I was able to overdo my brothers, or anyone older than me ... گزارش
12 | 1
go out for١٧:١٧ - ١٤٠٠/٠١/٠٥عضو تیمی شدن to try to become part of a sports teamگزارش
5 | 1
wear down٢٢:٣٨ - ١٤٠٠/٠١/٠٤از پا درآوردن, خسته کردن، انرژی آدمو گرفتنگزارش
12 | 0
at a loose end٠٨:١٤ - ١٤٠٠/٠١/٠٤( Also: at loose ends ( NA eng الاف، بیکار و بی حوصله Idle and boredگزارش
5 | 0
get a handle on٠٧:٤٦ - ١٤٠٠/٠١/٠٤:Also Get a fix on Have/get a grasp of ۱ - شناخت حاصل کردن، به خوبی متوجه شدن و فهمیدن، درک کردن To understand well, clearly ۲ - یافتن راهی برای ان ... گزارش
9 | 0
steamed٢٠:٥٨ - ١٤٠٠/٠١/٠٣1 - extremely drunk 2 - ( angry ( NAm 3 - cooked with steam گزارش
7 | 1
i wasnt born yesterday١٨:١٦ - ١٤٠٠/٠١/٠٣گوشام درازه مگه! پخمه که نیستم! هالو که نیستم! بچه که نیستم!گزارش
2 | 0
shoot me in the face١٧:٠٠ - ١٣٩٩/١٢/٢٩خاک تو سرم! A self loathing expressionگزارش
5 | 0
yikes١٦:٥٩ - ١٣٩٩/١٢/٢٨ای وای! A term to express shock or extreme surprise This woman hasn't been given a year to grieve before the next death. YIKESگزارش
18 | 0
feel out of sorts١٠:٤١ - ١٣٩٩/١٢/٢٤Informal یکم بی حوصله و مودی To not be your usual self A grumpy/irritable/grouchy mood Slightly unhappy/upset/unwell/annoyed You aren't 100 perce ... گزارش
7 | 0
feud١٠:٢٨ - ١٣٩٩/١٢/٢٤۱ - کینه/عداوت/ دشمنی/خصومت خانوادگی دیرینه • Long feuding families ۲ - دشمنی/ خصومت داشتن • The two neighbors feud over yearsگزارش
7 | 0
vendetta١٠:٢٢ - ١٣٩٩/١٢/٢٤دشمنیِ خونینِ خانوادگیِ دیرین Blood feud - Feud: a long - standing fight usually between two families • I saw every delay, complication and inte ... گزارش
5 | 0
cancel out٠٩:١٣ - ١٣٩٩/١٢/٢٤خنثی کردن neutralize شستن و بردن wipe out The costs cancelled out the benefitsگزارش
7 | 0
call into question٠٩:٠٧ - ١٣٩٩/١٢/٢٤زیر سوال بردن bring into question مورد تردید قرار دادن cast doubt on موجب شک و شبهه شدن to cause doubts about something • The new research called ... گزارش
9 | 0
concoct١١:٣١ - ١٣٩٩/١٢/٢٣- ساخته پرداخته کردن، از پیش خود ساختن - ابداع کردن برای فریب کاری و اغوا Make up/fabricate/invent in order to deceive Taxes are the greatest po ... گزارش
7 | 0
blow out of proportion١٠:٢٠ - ١٣٩٩/١٢/٢٣مسئله ای رو خیلی گنده اش کردن Exaggerate Overstateگزارش
9 | 0
proofread٠٨:٣٩ - ١٣٩٩/١٢/٢٣تصحیح کردن خوندن و غلط گیری کردن to read and mark the errors Sometimes I forget to proofread, and the words that autocorrect come up with are rea ... گزارش
5 | 0
stand in awe of٢٠:٢٧ - ١٣٩٩/١٢/٢٢مبهوت چیزی بودن غرق در ابهت چیزی شدن I was standing in awe of these cars on displayگزارش
5 | 0
ash heap of history١٩:٣٧ - ١٣٩٩/١٢/٢١: Also Dust - heap of history Garbage heap of history Trash heap of history زباله دان تاریخ Means that something will discarded and won't exist i ... گزارش
2 | 0
have two left hands١٩:١٩ - ١٣٩٩/١٢/٢١دست پا چلفتی بودن Clumsyگزارش
2 | 0
nuts and bolts١٦:٣٨ - ١٣٩٩/١٢/٢٠ریز و درشت چم و خم جزئیات Ins and outsگزارش
7 | 0
get jacked١٤:١٧ - ١٣٩٩/١٢/٢٠دارای عضله شدن، بدنسازی، پرورش اندام ، To build defined muscles Get toned Get ripped ?? Fitnessگزارش
5 | 1
chubster١٣:١٥ - ١٣٩٩/١٢/٢٠تپلی A little fat Natural chubsters can have flat abs, . skinny hardgainers can get jackedگزارش
2 | 0
chalk up١٢:٢٦ - ١٣٩٩/١٢/٢٠۱ ) - به حساب چیزی گذاشتن - ربط دادن to link , to attribute - محسوب کردن To consider - قلمداد کردن to regard . I chalked those behaviors up t ... گزارش
12 | 0
charmed١٤:٥٣ - ١٣٩٩/١٢/١٩سرشار از خوشبختی بودن to be extremely prosperous, lucky fortunate or privileged رو دور شانس بودن، مسحور بودن My life seemed charmedگزارش
7 | 1
piece of work١٣:٢٣ - ١٣٩٩/١٢/١٩۱ - آدم ناخوشایند، کسی که کنار اومدن باهاش سخته، غیر قابل اعتماد، عجیب، غیر عادی، unpleasant, dishonest, hard to deal with, of low character ۲ - اثر ... گزارش
9 | 0
zest١٣:٣٩ - ١٣٩٩/١٢/١٨To zest رنده کردن پوست مرکبات To remove/scrape/cut /grate small pieces of peel of citrus fruitsگزارش
5 | 1
y fronts١٣:٣٥ - ١٣٩٩/١٢/١٨نوعی لباس زیر مردانه A type of men's underwear with an opening in frontگزارش
5 | 0
scoot١٣:٣٢ - ١٣٩٩/١٢/١٨۱ - به سرعت رفتن یا ترک کردن To go or leave very quickly/ in a hurry/hastily I have to scoot or I will be late to work ۲ - در حالت نشسته سر خوردن ... گزارش
7 | 1
tinker١٢:٥٧ - ١٣٩٩/١٢/١٨ور رفتن to mess with انگولک کردن قوددالاماخ to fiddle withگزارش
12 | 1
desultory١٢:١٧ - ١٣٩٩/١٢/١٨بی برنامه همینطوری هر از گاهی جسته گریخته بدون هدف خاصی الکی • I watched television in a desultory kind of way • They spoke instead in a desultor ... گزارش
12 | 0
Log١٣:٣٨ - ١٣٩٩/١٢/١٧A record of daily activities and and eventsگزارش
5 | 1
pay rate١٣:٣٠ - ١٣٩٩/١٢/١٧Or rate of pay Wage rate نرخ, میزان دستمزد amount of money received per unit time ?What is my pay rateگزارش
7 | 0
extra hours١٣:١٥ - ١٣٩٩/١٢/١٧Overtime اضافه کاری Hours worked beyond normally scheduled working hours hours worked up to 40 hours a weekگزارش
5 | 1
skid١٢:٠٠ - ١٣٩٩/١٢/١٧۱ - برنامه کوتاه طنز که در آن بازیگران ادای موضوعات اجتماعی یا افراد را در می آورند Travesty A short performance in which actors imitate and make fu ... گزارش
5 | 1
travesty١٠:٤٩ - ١٣٩٩/١٢/١٧۱ - کار درآوردن ادای کسی یا چیزی، مسخره بازی • silly, cheap, humorous imitation • mockery ۲ - هجو، تقلیدتمسخرآمیز برای انتقاد از موضوعی جدی یا شخصی ... گزارش
9 | 1
galley٠٩:٢١ - ١٣٩٩/١٢/١٧قایق پارویی باریک و دراز . این قایق ها دارای بادبان هم بودند که در صورت وجود بادهای موافق استفاده می شدند. ولی عمده نیروی محرکه آنه پاروهایی بودند که ... گزارش
7 | 1
throng١٣:٠٣ - ١٣٩٩/١٢/١٦گروه زیادی از مردم یا حیوانات یا اشیا A crowded and intensely packed group of people or animals A large number of people together A throng of hal ... گزارش
5 | 1
fraternity١٢:٤٦ - ١٣٩٩/١٢/١٦۱ ) صنف، اتحادیه، انجمن، ( اکثرا برای مردان ) . • a group of people who work in the same industry or have similar career • a group of people with so ... گزارش
2 | 0
wise٠٨:٥٠ - ١٣٩٩/١٢/١٦۱ - Wise to Verb, informal - علم به موضوعی داشتن to have the knowledge of something - مطلع بودن To be informed - آگاه و هوشیار بودن to be con ... گزارش
7 | 1
base metal٢٣:٢٦ - ١٣٩٩/١٢/١٤۱ - فلز پایه ۲ - در گذشته فلزاتی که گران نبوده و به وفور یافت می شدن و سریع اکسیده شده یا زنگ می زدند. برخلاف طلا و نقره Common and inexpensive met ... گزارش
7 | 0
kiss something goodbye٢٣:٠٨ - ١٣٩٩/١٢/١٤بوسیدن و کنار گذاشتن با چیزی خداحافظی کردن چون قبول می کنی که چیزی رو برای همیشه از دست دادی To accept that you are going to lose something or you ... گزارش
5 | 0
charity case٢٣:٠٠ - ١٣٩٩/١٢/١٤مستحق نیازمند A person who never has any money and people help them out of pity He never wanted to be treated as a charity caseگزارش
2 | 0
pay one's way٢٢:٣٦ - ١٣٩٩/١٢/١٤۱ - خود هزینه ها و مخارج خود را تامین/پرداخت کردن Pay for one's own expenses earn enough to cover one's costs ۲ - خودت حساب کردن ؛ ) pay for yourse ... گزارش
2 | 0
grist١٩:١٥ - ١٣٩٩/١٢/١٤غله ای ( جو، گندم ) که آسیاب می شود : grist A grain that is ground to the flour "The coarse ground corn is called "grits غله ای که در پخت غذا استفا ... گزارش
5 | 0
rightful١٦:٢٨ - ١٣٩٩/١٢/١٤مشروع legitimate قانونی legal, lawful, licit, by law, by right واقعی، حقیقی، راستین true, actual, genuine in other words : the true owner شایسته، ... گزارش
16 | 0
marshland٢١:٣٦ - ١٣٩٩/١٢/١٣Swamp Wetland Quicksand البته تفاوتهایی بین آنها وجود داردگزارش
5 | 1
wedge issues٢١:٢٦ - ١٣٩٩/١٢/١٣مسائل تفرقه انگیز؟ Issues that causes division among members of a political party گزارش
5 | 0
knock off٢٠:٥٦ - ١٣٩٩/١٢/١٣۱ - کم کردن to reduce value, price, etc, to remove I'm 25 if I knock half a century off my age ۲ - انداختن چیزی عمدی یا غیر عمدی to cause somethin ... گزارش
14 | 1
firestorm١٤:٥٣ - ١٣٩٩/١٢/١٣۱ - موج بسیار داغ حاصل از انفجار A column of hot air rising above an explosion ۲ - موج یا واکنش تند احساسی که تعداد زیادی از مردم هم سو با هم و بصو ... گزارش
5 | 0

فهرست جمله های ترجمه شده