منو

جزئیات امتیاز در همه سرویس‌ها

نوع رویداد
تعداد
امتیاز
جمع
لایک شده
٢٧٢
×
١٠
=
٢,٧٢٠
دیس‌لایک شده
٣٥
×
=
-٧٠
لایک کرده
٤٠٢
×
٢
=
٨٠٤
دیس‌لایک کرده
٦٤
×
=
-٦٤
انتخاب پاسخ صحیح
٠
×
٢
=
٠
پاسخ صحیح
٠
×
١٥
=
٠
حذف با گزارش
٠
×
-١٥
=
٠
امتیاز کل در آبادیس
٣,٣٩٠

جزئیات امتیاز در دیکشنری

نوع رویداد
تعداد
امتیاز
جمع
لایک شده
٢٧٢
×
١٠
=
٢,٧٢٠
دیس‌لایک شده
٣٥
×
=
-٧٠
لایک کرده
٤٠٢
×
٢
=
٨٠٤
دیس‌لایک کرده
٦٤
×
=
-٦٤
حذف با گزارش
٠
×
-١٥
=
٠
امتیاز کل در دیکشنری
٣,٣٩٠

جزئیات امتیاز در بپرس

نوع رویداد
تعداد
امتیاز
جمع
لایک شده
٠
×
١٠
=
٠
دیس‌لایک شده
٠
×
=
٠
لایک کرده
٠
×
٢
=
٠
دیس‌لایک کرده
٠
×
=
٠
انتخاب پاسخ صحیح
٠
×
٢
=
٠
پاسخ صحیح
٠
×
١٥
=
٠
حذف با گزارش
٠
×
-١٥
=
٠
امتیاز کل در بپرس
٠