امتیاز‌های فرناز

بازدید
١٦
امتیاز کل
١,٠٥٧
کل مدال ها
١٧
طلا
٠
نقره
٥
برنز
١٢
٧١
×
١٠
=
٧١٠
٣
×
=
١٦٥
×
٢
=
٣٣٠
٩
×
=
١
×
٢
=
٢
٢
×
١٥
=
٣٠
٠
×
-١٥
=
٠
١,٠٥٧

جزئیات امتیاز در دیکشنری

٩
×
١٠
=
٩٠
٢
×
=
٤٩
×
٢
=
٩٨
٨
×
=
٠
×
-١٥
=
٠
١٧٦

جزئیات امتیاز در بپرس

٦٢
×
١٠
=
٦٢٠
١
×
=
١١٦
×
٢
=
٢٣٢
١
×
=
١
×
٢
=
٢
٢
×
١٥
=
٣٠
٠
×
-١٥
=
٠
٨٨١