امتیاز‌های حسین فلاح

بازدید
١٢
امتیاز کل
٩,٤٨٤
کل مدال ها
٧٩
طلا
٣
نقره
١٨
برنز
٥٨
١,٠٠٠
×
١٠
=
١٠,٠٠٠
٢٥٨
×
=
-٥١٦
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٩,٤٨٤

جزئیات امتیاز در دیکشنری

١,٠٠٠
×
١٠
=
١٠,٠٠٠
٢٥٨
×
=
-٥١٦
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٩,٤٨٤

جزئیات امتیاز در بپرس

٠
×
١٠
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٠