نوع مدال

تکمیل درباره من

-
همه
٤ ماه پیش
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٢٠٠ امتیاز

-
همه
٤ ماه پیش
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ١,٠٠٠ امتیاز

-
همه
٤ ماه پیش
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٥,٠٠٠ امتیاز

-
همه
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
باربد: باربد در دو معنی و مفهوم می باشد چر ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
باربد: باربد در دو معنی و مفهوم می باشد چر ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
ابادیس: آبادیس در اصل آباددیس بوده است که ح ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
بارا: کسی که دارای فیض و رحمت است. فیًاض، ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
بارمان: کسی که همواره دارای فیض و رحمت است. ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
بارمان: کسی که همواره دارای فیض و رحمت است. ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
ترگمان: واژه ای مشتق است که در اصل" تراگوما ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
ترگمان: واژه ای مشتق است که در اصل" تراگوما ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
گمان: از بن مضارع گفتن ساخته شده است. گو ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
گمان: از بن مضارع گفتن ساخته شده است. گو ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
چلانگر: چلانگر، چیلانگر، چلنگر، چیلنگر: از ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
بان: ۱. نگه دارنده؛ محافظت کننده ( در تر ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
تراب: تر ( پیشوند جابجایی و سیًالیًت ) آب ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
تر: تَر :پیشوندی است که معنی و مفهوم جا ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
تر: تَر :پیشوندی است که معنی و مفهوم جا ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
نزم: نِزم: نِم ، ذرات بسیار ریز بخار که ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
نزم: نِزم: نِم ، ذرات بسیار ریز بخار که ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
یاریس: یارش. اسم مصدر از ریشه یارستن و یار ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
اندام: اندام : پیشوند"اَن" دام. پیشوند "اَ ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
اندام: اندام : پیشوند"اَن" دام. پیشوند "اَ ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
ان: پیشوند"اَن" به معنی و مفهوم مجموعه، ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
انبار: انبار : پیشوند"اَن" بار. جایی که با ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
انبار: انبار : پیشوند"اَن" بار. جایی که با ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
انباز: انباز: پیشوند"اَن" باز. یعنی انباری ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
پکیج: "پکیج" انگلیسی شده واژه فارسی " بُق ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
ترامپیدن: در خود فرورفتن - حالِ خراب داشتن - ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
تاژیک: "تاز" از ریشه تاختن و به معنای حمله ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
تازه: "تاز" از ریشه تاختن و به معنای حمله ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
تازه: "تاز" از ریشه تاختن و به معنای حمله ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
هاژیدن: هاژیدن : هاجیدن از بن هاج و اصلاحاً ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
پیمان: پیمان : پی ( پایه - اساس - مبنا ) پ ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
پیمان: پیمان : پی ( پایه - اساس - مبنا ) پ ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
ارمان: آرمان: آر ( آرا، آری، خوب، ایده آل ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
گنبد: گُنبد، گُمبد، گُنبذ، گُمبذ و گُمبَه ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
رابین: رابین برگرفته از واژه راهبین می باش ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
فتردن: فِتَردَن: پاره کردن - گشودن - شکافت ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
شکار: شکار: اِشکار - چشمگیر - جستجو - آنچ ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
شکار: شکار: اِشکار - چشمگیر - جستجو - آنچ ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
نه: نِه: بن مضارع - نِهادن - نهان - نهف ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
نه: نِه: بن مضارع - نِهادن - نهان - نهف ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
زند و پازند: "زی" ریشه زیستن است و "زیَند" صفت ف ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
زند و پازند: "زی" ریشه زیستن است و "زیَند" صفت ف ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
زیار: زیار= زی ار، صفت فاعلی برگرفته از م ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
زیار: زیار= زی ار، صفت فاعلی برگرفته از م ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
زیار: زیار= زی ار، صفت فاعلی برگرفته از م ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
ژیار: زیار= زی ار، صفت فاعلی برگرفته از م ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
ژیار: زیار= زی ار، صفت فاعلی برگرفته از م ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
سیروس: در اوستا به کوروش، کوئیریس ، در زبا ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
کورش: در اوستا به کوروش، کوئیریس ، در زبا ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
خورشید: در اوستا به کوروش، کوئیریس ، در زبا ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
سروس: در اوستا به کوروش، کوئیریس ، در زبا ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
مبین: مُبین: هرآنچه که به دیدن درآید، چشم ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
پین: پین . ( اِ ) واژه ای است مشترک در ز ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
پین: پین . ( اِ ) واژه ای است مشترک در ز ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
پهلوی: پهلو هم معنی "پرتهو"و "پَرثَوَه" اس ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
بینشمند: بینا، روشن چشم، روشن دل، مبین، بصیر ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
بینشمند: بینا، روشن چشم، روشن دل، مبین، بصیر ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
کوچه: کوچه از بن مضارع کوچیدن ساخته شده و ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
کوچه: کوچه از بن مضارع کوچیدن ساخته شده و ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
پیشبان: پیش بان، پیشگیر، جلودار، نگهبان، اس ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
گلاویز: گَلاویز: گَل آویز=به چیزی آویخته شد ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
گلاویز: گَلاویز: گَل آویز=به چیزی آویخته شد ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
پیشمان: پیشمان، پیشوار، پیشواره، پیشکُنش، پ ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
پدافند پیشمان: پدافند پیشگیرانه، پدافند پیشوار، پ ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
هدش: هدش: دَهش، هدیه، اسم مصدر هدیه دادن ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
برهمن: "بَرَ هَمَه" یا "براهَمه" که به معن ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
برهمن: "بَرَ هَمَه" یا "براهَمه" که به معن ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
برای: برای /barāye برای= برآمده از چیزی ن ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
برای: برای /barāye برای= برآمده از چیزی ن ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
ابراهیم: ابراهیم یا ابراهام، آمیزه ای از واژ ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
هیراد: هیراد، هیرو، قهرمان، نیرومند، قدرتم ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
هیرش: هیرش از هیر گرفته شده و اسم مصدر می ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
هیرکان: هیرکان از ترکیب �هیر� �کان� ساخته ش ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
سپند: سپید به معنی پاک و روشن است و با سپ ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت اولین پیشنهاد

-
دیکشنری
-
٤ ماه پیش