تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
٩

اندام : پیشوند"اَن" دام. پیشوند "اَن" به معنی و مفهوم مجموعه، مجتمع، با هم و یکجا بودن است. و "دام" به معنی درهم تنیده، منسجم، متشکل و به هم پیوسته ر ...

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
٣

یارش. اسم مصدر از ریشه یارستن و یاریدن. یاریس ( یس: ش )

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
٧

نِزم: نِم ، ذرات بسیار ریز بخار که از باران ریز تر و از ذرات بخار درشت تر است.

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
٥

تَر :پیشوندی است که معنی و مفهوم جابجایی را میرساند. تَرا، تَری، تران، ترانه: تر و تازه

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
٣

تر ( پیشوند جابجایی و سیًالیًت ) آب= تَراب: چکه، تَری، تَر بودن. از خانواده تَرابُش یا تَراوُش - جابجایی آب یا روغن یا هر مایعی از چیزی به چیز دیگر ی ...

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
٥

۱. نگه دارنده؛ محافظت کننده ( در ترکیب با کلمۀ دیگر ) : پاسبان، دربان، دروازه بان، شتربان، باغبان، پالیزبان، فیلبان. ۲. صاحب؛ دارنده ( در ترکیب با ک ...

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
٢

چلانگر، چیلانگر، چلنگر، چیلنگر: از ریشه چلاندن گرفته شده است و به معنی تحت فشار قراردادن است. و در اصطلاح به شغلی گفته می شود که با حرارت دادن قطعات ...

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
٧

از بن مضارع گفتن ساخته شده است. گو مان= گُمان. "گویا" و" گوئیا"، هم خانواده گومان یا گُمان هستند.

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
١٩

واژه ای مشتق است که در اصل" تراگومان "بوده است. پیشوند ترا ( به معنی جابجایی و تغییر از چیزی به چیز دیگر ) گو ( بن مضارع ) پسوند مان.

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
١٥

کسی که همواره دارای فیض و رحمت است. رحمان، صفتی برای خداوند رحمان

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
٥

کسی که دارای فیض و رحمت است. فیًاض، فیض رسان، رحیم

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
٨٩

آبادیس در اصل آباددیس بوده است که حرف دال در تلفظ بیانی حذف شده است و به معنی مثل و شبیه آباد می باشد یعنی مکانی خرًَم و آباد و پُر رو نق. البته اگر ...

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
٢٢

باربد در دو معنی و مفهوم می باشد چرا که واژه بار خود دارای دو مفهوم است یکم بار معنایی و دوم بار در مفهوم فیزیکی و مادی . در مفهوم معنوی بار یعنی : ج ...

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
٤

بارا صفت فاعلی است از ریشه بار الف ، آنچه که در خود بار دارد. قابلیت و توانایی ارزش بخشیدن را دارد. اگر باران را صفت حالیه و بامعنی رحمت و برکت و نعم ...

٢