امتیاز‌های F_B

بازدید
٢١
امتیاز کل
١,٢٠٤
کل مدال ها
٢١
طلا
٠
نقره
٤
برنز
١٧
٤١
×
١٠
=
٤١٠
١٦
×
=
-٣٢
٤١٥
×
٢
=
٨٣٠
١٦
×
=
-١٦
٦
×
٢
=
١٢
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
١,٢٠٤

جزئیات امتیاز در دیکشنری

٣٤
×
١٠
=
٣٤٠
١٦
×
=
-٣٢
٣٨٥
×
٢
=
٧٧٠
١٦
×
=
-١٦
٠
×
-١٥
=
٠
١,٠٦٢

جزئیات امتیاز در بپرس

٧
×
١٠
=
٧٠
٠
×
=
٠
٣٠
×
٢
=
٦٠
٠
×
=
٠
٦
×
٢
=
١٢
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
١٤٢