تاریخ
٣ سال پیش
متن
The kids are somewhere about.
دیدگاه
٩

بچه ها یه جایی این دوروبر هستند.

تاریخ
٣ سال پیش
متن
Murder is wrong.
دیدگاه

قاتل اشتباه است.

تاریخ
٣ سال پیش
متن
Man, I know a guy, they chopped his pinky off.
دیدگاه
٢

پسر، من کسی رو می شناسم، که انگشت کوچکش رو قطع کردند.

تاریخ
٣ سال پیش
متن
She highlighted Juliana's cheekbones with a pinky brown blusher and added a hint of warm tawny colour to her lips.
دیدگاه
٢

او استخوانای گونه ژولیانا رو با رژ گونه صورتی قهوه ای مِش ( هایلایت ) کرد و به لب هایش یکم رنگ گرم ( و ) تیره اضافه کرد.