تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٥

این واژه در زبان انگلیسی عموماً پیش از فعل می آید و به فعل پس از خودش 'نمی' اضافه می کند. مثال: . . . Dontcha feel that our world collide. . . . . ...

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٦

۱_ ( اسم، صفت ) انگشت کوچک؛امّا در بعضی جملات و عبارات به طور کلی "کوچک" معنی میده. مثال: . . . That pinky little perfect princess. . . . . . اون ش ...