dontcha

پیشنهاد کاربران

این واژه در زبان انگلیسی عموماً پیش از فعل می آید و به فعل پس از خودش 'نمی' اضافه می کند.
مثال:
. . . Dontcha feel that our world collide. . .
. . . حس نمی کنی دنیاهامون با هم تضاد دارند. . .

بپرس