منو

جزئیات امتیاز در همه سرویس‌ها

نوع رویداد
تعداد
امتیاز
جمع
لایک شده
٢٠,٦١٢
×
١٠
=
٢٠٦,١٢٠
دیس‌لایک شده
٢,٨٥٩
×
=
-٥,٧١٨
لایک کرده
٦٩٤
×
٢
=
١,٣٨٨
دیس‌لایک کرده
١٣٣
×
=
-١٣٣
انتخاب پاسخ صحیح
٠
×
٢
=
٠
پاسخ صحیح
١٩
×
١٥
=
٢٨٥
حذف با گزارش
٠
×
-١٥
=
٠
امتیاز کل در آبادیس
٢٠١,٩٤٢

جزئیات امتیاز در دیکشنری

نوع رویداد
تعداد
امتیاز
جمع
لایک شده
٢٠,٤٢٧
×
١٠
=
٢٠٤,٢٧٠
دیس‌لایک شده
٢,٨٥٧
×
=
-٥,٧١٤
لایک کرده
٥٢٤
×
٢
=
١,٠٤٨
دیس‌لایک کرده
١٢٠
×
=
-١٢٠
حذف با گزارش
٠
×
-١٥
=
٠
امتیاز کل در دیکشنری
١٩٩,٤٨٤

جزئیات امتیاز در بپرس

نوع رویداد
تعداد
امتیاز
جمع
لایک شده
١٨٥
×
١٠
=
١,٨٥٠
دیس‌لایک شده
٢
×
=
لایک کرده
١٧٠
×
٢
=
٣٤٠
دیس‌لایک کرده
١٣
×
=
-١٣
انتخاب پاسخ صحیح
٠
×
٢
=
٠
پاسخ صحیح
١٩
×
١٥
=
٢٨٥
حذف با گزارش
٠
×
-١٥
=
٠
امتیاز کل در بپرس
٢,٤٥٨