امتیاز‌های السا جونی

بازدید
١٨
امتیاز کل
١٩٠
کل مدال ها
٤
طلا
٠
نقره
١
برنز
٣
٢٢
×
١٠
=
٢٢٠
١٥
×
=
-٣٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
١٩٠

جزئیات امتیاز در دیکشنری

٢٢
×
١٠
=
٢٢٠
١٥
×
=
-٣٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
١٩٠

جزئیات امتیاز در بپرس

٠
×
١٠
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٠