تاریخ
٣ سال پیش
متن
The bus comes frequently, so we don't have to worry if we miss one.
دیدگاه

اتوبوس به طور مکرر می اید پس ما نگران نیستیم که اتوبوس رو از دست بدیم