السا جونی

السا جونی 😈 bad guy😈

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهcappuccino١٤:١١ - ١٣٩٩/١٠/١٦کاپوچینو یک نوع قهوه ایتالیایی italian coffeeگزارش
14 | 1
landslip١٥:٣٦ - ١٣٩٩/٠٩/٢٥لغزش زمینگزارش
2 | 0
سیل١٧:٠٢ - ١٣٩٩/٠٩/٢٣سیل به انگلیسی = flood. stormگزارش
5 | 0
saddle riding١٧:٣٠ - ١٣٩٩/٠٩/٠٩اسب سواریگزارش
9 | 0
northed١٧:٢٧ - ١٣٩٩/٠٩/٠٩شمالی شمال مثال = Gilan is be located in northed Iran 💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛 یه مثال زدم با این کلمه . امیدوارم به دردتون بخورهگزارش
9 | 0

فهرست جمله های ترجمه شدهfrequently١٦:٤٧ - ١٣٩٩/٠٩/٢٣
• The bus comes frequently, so we don't have to worry if we miss one.
اتوبوس به طور مکرر می اید پس ما نگران نیستیم که اتوبوس رو از دست بدیم
12 | 4