منو
تاریخ
١ سال پیش
متن
There was a great deal of feedback from customers about the new product, and most of the response was positive.
دیدگاه
٦

باز خورد مثبت زیادی از محصول حدید وجود داشت

تاریخ
١ سال پیش
متن
The woman who lives next door will have her baby soon.
دیدگاه
٣

به زودی زن همسایه بچه اش را به دنیا می آورد.

تاریخ
١ سال پیش
متن
The hunter shot a deer with an arrow.
دیدگاه
٤

شکارچی تیری به طرف گوزن رها کرد.

تاریخ
١ سال پیش
متن
She has penned several articles.
دیدگاه
٢

آن خانم چندین مقاله را به رشته تحریر در آورده است.

تاریخ
١ سال پیش
متن
She's always comparing him with his brother and making him feel like he doesn't measure up.
دیدگاه
١

او را با برادرش مقایسه می کنند به طوریکه احساس حقارت کند.

تاریخ
١ سال پیش
متن
fountain pens
دیدگاه
٠

خودنویس: نوعی قلم دارای محفظه ای که جوهر را در آن می ریزند. برگرفته از فرهنگ فارسی معین

تاریخ
١ سال پیش
متن
At any rate, your plan needs revision.
دیدگاه
٢

در هر صورت، ایده شما نیاز به تجدید نظر دارد

تاریخ
١ سال پیش
متن
The navigation system employs Global Positioning System satellites and regional map software to help guide drivers to unfamiliar addresses.
دیدگاه
١

سامانه جهت یابی از ماهواره های موقعیت یاب جهانی و نرم افزار نقشه منطقه ای برای پیداکردن نشانی به رانندگان کمک می کند.

تاریخ
١ سال پیش
متن
Her father threw a disapproving glance at her.
دیدگاه
١

پدرش با ناراحتی به او نگاه کرد

تاریخ
١ سال پیش
متن
The gunman gave himself up to the police.
دیدگاه
١

مرد مسلح خود را تسلیم پلیس کرد.

تاریخ
١٠ ماه پیش
متن
Clamp the pieces of wood together while the glue sets.
دیدگاه
١

تا چسب سفت نشده، تکه های چوب به یکدیگر چسبیده می شوند.

تاریخ
١١ ماه پیش
متن
She filed a complaint at the police station.
دیدگاه
١

او شکایت نامه ای را در ایستگاه پلیس تنظیم کرد.

تاریخ
١١ ماه پیش
متن
Have you filed your tax returns yet?
دیدگاه
١

آیا تاکنون اظهارنامه مالیاتی خود را ارسال کرده اید؟

تاریخ
٥ ماه پیش
متن
The coach signed to the quarterback to call for a time out.
دیدگاه
١

مربی برای استراحت به مدافع تیم علامت داد.

تاریخ
٩ ماه پیش
متن
In this job, you will have to handle various types of requests from customers.
دیدگاه
١

در این شغل، می بایست به نوع متفاوتی از درخواست های مشتریان رسیدگی کنید.

تاریخ
٩ ماه پیش
متن
Do you handle appliances?
دیدگاه
١

آیا شما از لوازم خانگی استفاده می کنید؟

تاریخ
١ سال پیش
متن
If you compare house prices in the two areas, it's quite amazing how different they are.
دیدگاه
١

اگر قیمت خانه ها را در دو ناحیها با یکدیگر مقایسه کنید، به طور شگفت آوری تعجب خواهیدکرد

تاریخ
١ سال پیش
متن
The switching action of the comparator and diode D3 prevents latch-up due to a large positive-boost transient.
دیدگاه
١

به دلیل افزایش حالت گذرا مثبت بزرگ، عملکرد سوئیچینگ مقایسه کننده و دیود D3 از نوعی اتصال کوتاه که می تواند عملکرد صحیح مدار را مختل کند، جلوگیری می ک ...

تاریخ
١١ ماه پیش
متن
Most rooms have at least one light switch on the wall.
دیدگاه
١

حداقل یک کلید روشنایی بر روی دیوار بیشتر اتاق ها نصب شده است.

تاریخ
٥ ماه پیش
متن
The plus sign is the mathematical symbol for addition.
دیدگاه
٠

علامت جمع، نمادی ریاضی به معنای �اضافه کردن� است.

تاریخ
١ سال پیش
متن
Encapsulation has been used synonymously with other terms such as component and module.
دیدگاه
٠

[کامپیوتر] کپسول سازی با اصطلاحات دیگری مانند اجزای تشکیل دهنده و بخشهای از یک برنامه کاربردی بکار گرفته میشود.

تاریخ
٥ ماه پیش
متن
Each man is the architect of his own fate.
دیدگاه
٠

هر انسانی معمار سرنوشت خویش است.

تاریخ
١ سال پیش
متن
In the event of the machine not operating correctly, an error code will appear.
دیدگاه
٠

ماشینی که به درستی کار نمی کند، کد خطای آن ظاهر خواهد شد.

تاریخ
١ سال پیش
متن
Check that the equipment is operating in a safe manner.
دیدگاه
٠

ایمنی کارکرد تجهیرات را بررسی کنید.

تاریخ
١ سال پیش
متن
An arrow whistled past my ear.
دیدگاه
٠

تیری از کنار گوشم گذشت.

تاریخ
١ سال پیش
متن
The restaurant's ambience makes you feel you're sitting down to dinner in the dining room of an old friend.
دیدگاه
٠

فضای رستوران همان احساسی را دارد که سر میز شام اتاق غذاخوری یک دوست قدیمی داری.

تاریخ
١١ ماه پیش
متن
All these papers are waiting to be filed.
دیدگاه
٠

همه این اوراق در انتظار ثبت هستند.

تاریخ
١ ماه پیش
متن
Turn hard right at the next junction.
دیدگاه
٠

در تقاطع بعدی به سمت راست گردش کنید. ( در ترجمه این جمله تلاش شده کمی از حالت خشونت آن کاسته شود )

تاریخ
٥ ماه پیش
متن
I don't know the title but I recognize the tune.
دیدگاه
٠

عنوان آن را نمی دانم، امّا آهنگ آن کاملاً آشناست.

تاریخ
١ سال پیش
متن
Move your mouse or trackball in the straightest line possible.
دیدگاه
٠

موس یا توپک را در مستقیم ترین خط ممکن حرکت دهید.

تاریخ
١ سال پیش
متن
A mouse takes much more room than a trackball.
دیدگاه
٠

یک موشواره فضای بسیار بیشتری از یک توپک اشغال می کند.

تاریخ
١٠ ماه پیش
متن
Clamp the two pieces of wood together until the glue dries.
دیدگاه
٠

دو تکه چوب به یکدیگر چسبیده می شود تا چسب آن ها خشک شود.

تاریخ
١ سال پیش
متن
the gear box of an automobile
دیدگاه
٠

جعبه دنده خودرو

تاریخ
١ سال پیش
متن
Click the mouse on an icon, and a descriptive phrase appears in a box next to the icons.
دیدگاه
٠

بر روی یک آیکون تلیک کنید تا جمله توصیفی در راهنمای کنار نقشک ظاهر شود. تلیک و نقشک از واژه های مصوب فرهنگستان زبان و ادی فارسی است. در علوم رایانه ا ...

تاریخ
١ سال پیش
متن
Write a descriptive passage about spring.
دیدگاه
٠

واژه ا ی در توصیف بهار نگارش کنید.

تاریخ
١٠ ماه پیش
متن
The doctor applied a clamp to the artery to stop the bleeding.
دیدگاه
٠

دکتر گیره ای روی شریان گذاشت تا خونریزی متوقف شود.

تاریخ
١٠ ماه پیش
متن
The reading lamp is fastened to the side of the desk with a clamp.
دیدگاه
٠

چراغ مطالعه با گیره ای به کنار میز بسته می شود.

تاریخ
٣ ماه پیش
متن
tabular rock
دیدگاه
٠

صخره تخت

تاریخ
٤ ماه پیش
متن
Ballistics: Science of propulsion, flight, and impact of projectiles.
دیدگاه
٠

بالستیک: دانش حرکت، پرواز و برخورد پرتابه ها می باشد.

تاریخ
١ سال پیش
متن
a calculating machine
دیدگاه
٠

ماشین حساب

تاریخ
١ سال پیش
متن
Charles Babbage's mechanical calculating engines were the antecedents of the modern computer.
دیدگاه
٠

موتور محاسبه گر مکانیکی چارلز بابیج، جلوه ای از رایانه های مدرن امروزی است. [موتور محاسبه گر مکانیکی بابیج را موتور جستجوگر هم می گویند. زیرا بابیج ب ...

تاریخ
١ سال پیش
متن
His mechanical calculating engines were the antecedents of the modern computer.
دیدگاه
٠

موتور محاسبه گر مکانیکی جلوه ای از رایانه های مدرن امروزی است.

تاریخ
١ سال پیش
متن
Cut along the vertical axis.
دیدگاه
٠

برشی در امتداد محور عمودی

تاریخ
١ سال پیش
متن
The nations of the Axis were defeated in 1945.
دیدگاه
٠

دولت های محور ( متحدین ) در سال 1945 شکست خوردند.

تاریخ
١١ ماه پیش
متن
Quad 2-input NAND gate with schmitt trigger inputs.
دیدگاه
٠

اصطلاحی تخصصی در آی سی های مدار منطقی به معنی: چهار گیت ناند با دو ورودی از نوع اشمیت تریگر. اشمیت تریگر به معنی محدوده ای از ولتاژ ورودی که خروجی در ...

تاریخ
١١ ماه پیش
متن
Description: Low-Voltage, Single and Dual Supply, Quad SPST, High Performance Analog Switches.
دیدگاه
٠

توضیحاتی تخصصی در باره �نوعی کلید الکترونیکی که توانایی قطع یا وصل سیگنال های آنالوگ را تنها در یک مسیر دارد. این نوع مدارهای مجتمع ( آی سی ) قدیمی ب ...

تاریخ
١١ ماه پیش
متن
Quad, low-voltage, SPST analog switches with enable. 2 NO and 2 NC.
دیدگاه
٠

توضیحاتی تخصصی در باره �نوعی کلید الکترونیکی که توانایی قطع یا وصل سیگنال های آنالوگ را تنها در یک مسیر دارد. به طور معمول این نوع مدارهای مجتمع ( آی ...

تاریخ
١ سال پیش
متن
He inserted the cassette and pressed the 'play' button.
دیدگاه
٠

نوار کاست را وارد کرد و کلید خواندن را فشار داد

تاریخ
١ سال پیش
متن
Demand for satellite television has been greatly exaggerated.
دیدگاه
٠

تقاضا برای تلویزیون ماهواره ای تا حدبسیار زیادی افزایش یافته است.

تاریخ
١ سال پیش
متن
The creation of the modern fountain pen is usually attributed to Lewis E Waterman in the 1880s.
دیدگاه
٠

ساخت خودنویس های مدرن امروزی به لوئیس ای واترمن در دهه 1880 نسبت داده می شود.