امتیاز‌های سعید زارعین

بازدید
١٧
امتیاز کل
٣,٨٧٠
کل مدال ها
١٤٢
طلا
٠
نقره
٩٨
برنز
٤٤
٤١٠
×
١٠
=
٤,١٠٠
١١٥
×
=
-٢٣٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٣,٨٧٠

جزئیات امتیاز در دیکشنری

٤١٠
×
١٠
=
٤,١٠٠
١١٥
×
=
-٢٣٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٣,٨٧٠

جزئیات امتیاز در بپرس

٠
×
١٠
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٠